Sökning: "kvantitativ metod stockholms Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod stockholms Universitet.

 1. 1. Prokrastineringen och arbetsmiljöns samband med passiv arbetsplatsinlåsning : -En kvantitativ studie på förvärvsarbetare

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Sofie Holmberg Tankred; [2022]
  Nyckelord :arbetsplatsinlåsning; prokrastinering; krav; kontroll; socialt stöd; förvärvsarbete;

  Sammanfattning : Arbete är en betydande del av en människas identitet. Statistik har visat på att en fjärdedel befinner sig i en bransch eller på en arbetsplats som de inte längre uppskattar. Denna studie avsåg att undersöka prokrastineringens, kravets, kontrollens och det sociala stödets betydelse för passiv arbetsplatsinlåsning. LÄS MER

 2. 2. Effekten av hälsoundervisning i grundskolan : En kvantitativ studie om hälsoundervisningens effekter på tobakskonsumtion och ungdomars psykiska välmående

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sara Bergquist; Linus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Health education; tobacco use; mental health wellbeing; adolescence; sociocultural perspective and salutogenic perspective; Hälsoundervisning; tobaksbruk; psykisk hälsa välmående; ungdomar; sociokulturellt perspektiv och salutogent perspektiv.;

  Sammanfattning : Tobaksbruket hos ungdomar har minskat senaste tiden men är fortfarande på höga nivåer. Under tidiga tonåren sker oftast tobaksdebuten som ger indikationer på att det bör implementeras hälsofrämjande arbeten under skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda hälsan i samband med pandemin hos äldre personer över 65 år : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linnéa Karlberg; Joa-Kim Kierikka; [2022]
  Nyckelord :elderly; health; loneliness; pandemic; covid-19; health promotion; äldre; hälsa; ensamhet; pandemi; covid-19; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronaviruset (covid-19) medförde att Folkhälsomyndigheten 2020 införde rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Den äldre befolkningen blev extra utsatt på grund av att de tillhörde riskgruppen att bli allvarligt sjuk. LÄS MER

 4. 4. Matematik - lätt eller svårt, vad tycker du? : En kvantitativ studie i åk 6 kring elevers uppfattningar om matematik och dess olika områden i det centrala innehållet i matematik för åk 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tuija Korkeamaki; Ann-Sophie Pitkänen; [2022]
  Nyckelord :elever; attityd; uppfattning; matematik; matematikområde; påverkan; motivation; årskurs sex;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om de olika områdena i det centrala innehållet i matematik för åk 4-6. Syftet är även att undersöka hur elever anser att matematikundervisningen ska utformas, hur eleverna upplever att de får stöd och hjälp i de områden de anser svåra. LÄS MER

 5. 5. Utbildningstendenser bland män och kvinnor : En kvantitativ undersökning om sambandet mellan kön och utbildningslängd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kosart Najm; Lamia Nabil; [2022]
  Nyckelord :Kön; utbildningslängd; socialisation; utbildningsnivå; könssocialisation; diskriminering;

  Sammanfattning : Sedan tidigare är det känt att en högre andel kvinnor jämfört med män i Sverige har en eftergymnasial utbildning. Det finns däremot mindre forskning om könsskillnaderna i utbildningslängd som tar hänsyn till vidareutbildning och icke-avslutade studier. LÄS MER