Sökning: "kvantitativ sambandsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kvantitativ sambandsstudie.

 1. 1. Samband mellan Mental Health Literacy och idrottares psykologiska hälsostatus: : En longitudinell sambandsstudie baserad på idrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Seadra Osdautaj; Jessica Pelmas; [2022]
  Nyckelord :Mental Health Literacy; psychological health and illness; emotional and physical exhaustion; anxiety; depression; muscle dysmorphia; well-being in sports; harmonious and obsessive passion; Mental Health Literacy; psykologisk hälsa och ohälsa; emotionell och fysisk utmattning; ångest; depression; muskeldysmorfi; välbefinnande inom idrott; harmonisk och tvångsmässig passion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Mental Health Literacy (MHL) och psykologisk ohälsa och hälsa via variablerna emotionell och fysisk utmattning, ångest, depression, muskeldysmorfi, välbefinnande inom idrott, harmonisk passion samt tvångsmässig passion. Det specifika syftet var att undersöka om MHL kan predicera psykologiska hälsa och ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö och viljan att lämna en anställning i den industriella sektorn : En kvantitativ sambandsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Davidsson; Isabelle Wandeby; [2018]
  Nyckelord :psychosocial work environment; intention to leave; job satisfaction; turnover; turnover intentions; survey study; work psychology; psykosocial arbetsmiljö; avsikt att lämna; arbetstillfredsställelse; personalomsättning; enkätstudie; arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse när anställda bestämmer sig för att säga upp sina arbeten i en industriell organisation. Samt att undersöka om anställningstid inom organisationen och ålder hade betydelse för avsikt att lämna. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstruktur & Utdelning : En kvantitativ sambandsstudie om aktiebolags kapitalstruktur och utdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Johansson; Jacob Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Utdelning; Aktiebolag; Skuldsättningsgrad; Stockholmsbörsen; Lönsamhet; Kassaflöde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När ”Google” blir din läkare. : En sambandsstudie ur ett hälsopedagogiskt perspektiv med fokus på hälsorelaterad information på Internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Borgkvist; Andréa Cardenbäck; Jennifer Pettersson; [2016]
  Nyckelord :health literacy; health; health-information; knowledge; pedagogic; self-diagnosis; Internet; hälsolitteracitet; hälsa; hälsoinformation; kunskap; pedagogik; självdiagnostisering; Internet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att "googla" på sina symptom och söka hälsoinformation på Internet kräver en viss förkunskap för att kunna ta del av informationen. Dagens lättåtkomliga hälsoinformation kan leda till konsekvenser så som felaktiga behandlingar och feldiagnostisering vilket vidare kan orsaka negativa följder för den individuella hälsan. LÄS MER

 5. 5. Oil and the Power it EntailsGlobal Interdependence and Macroeconomic Impact

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Karlsson; Ida Laurén; [2014]
  Nyckelord :Oil dependency; Oil crises; Macroeconomics; Oljeberoende; Oljekriser; Makroekonomi;

  Sammanfattning : The study covers oil and the power it entails and focuses on oil interdependence, oil-related conflicts and crises and macroeconomic effects. This thesis aims to examine the global oil industry's trade structure, to clarify the international geopolitical situation in the oil industry, and to analyze the effects of fluctuations in price on a macroeconomic level. LÄS MER