Sökning: "kvantitativ speciallärare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kvantitativ speciallärare.

 1. 1. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 2. 2. "Jag försöker mitt bästa" : En studie om elevers upplevelse av känsla av sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jessica Peterzén; [2022]
  Nyckelord :Autism; KASAM; känsla av sammanhang; salutogent perspektiv; språkstörning.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien avser att ge ett elevperspektiv på elevernas känsla av sammanhang i skolan, i en förhoppning att det skapar en förståelse och en ökad kunskap för lärare och speciallärare. Med studien önskas att de funderar kring de tre komponenterna i känsla av sammanhang, vilka är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, och hur arbetat på den egna arbetsplatsen kan utvecklas utifrån vad eleverna förmedlat i studien. LÄS MER

 3. 3. Elevassistent eller elevassistent?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Paul Engdahl; Jessica Sigfrid; [2021-06-21]
  Nyckelord :elevassistent; grundsärskola; arbetsuppgift; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. LÄS MER

 4. 4. Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maj Knast; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; professionsteori; yrkesroll; examensordningen; förväntningar; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varförspecialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen ochdelar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningarformulerats: Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll? Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad enspecialpedagog ska och bör göra?Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan årskurs 3 och 4 : framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Continuity; interaction; language vulnerability; participation; special education teacher; transitions; transition competence; Delaktighet; kontinuitet; samverkan; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; transitioner övergångskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under denna övergång. LÄS MER