Sökning: "kvantitativ studie äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kvantitativ studie äldreomsorg.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress bland enhetschefer. : En kvantitativ studie om hur olika stressfaktorer påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress för enhetschefer inom kommunal äldre- och funktionshinderomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Julia Persson; Bianca Sandoval; [2019]
  Nyckelord :Work-related stress; middle manager; stressors; social services; social work; elderly care; disability care; job demand and control model.; Arbetsrelaterad stress; enhetschefer; stressfaktorer; socialtjänst; socialt arbete; äldreomsorg; funktionshinderomsorg; krav- och kontrollmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer är benämningen på den yrkesverksamma grupp som ansvarar för verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De befinner sig i en politiskt styrd organisation med socialnämnden som uppdragsgivare. LÄS MER

 2. 2. Ju fler kvinnor, desto bättre äldreomsorg? : En kvantitativ studie om kvinnorepresentationen i svenska kommunfullmäktigeförsamlingar och dess påverkan på kvaliteten i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Khatemi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Organisationsförändringar, psykisk hälsa, ålder, kön och anställningsform : En kvantitativ studie om samband och skillnader mellan svensk och spansk vårdpersonal inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; psykisk hälsa; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar inom välfärdsorganisationer har blivit allt vanligare sedan finanskrisens början 2008. Denna uppsats var en del i ett större projekt mellan Umeå Universitet och Barcelona Universitet. LÄS MER

 4. 4. Ständiga förbättringar inom offentlig verksamhet : Äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Mehrnaz Dawodi; [2017]
  Nyckelord :Continuous improvement; Quality management; Total quality management; Healthcare; Ständig förbättring; kvalitetsteknik; äldreomsorg; sjukvård;

  Sammanfattning : I vårt nutida samhälle har ledarskap en stor betydelse i verksamheter eftersom det är viktigt hur ledaren strävar efter ständiga förbättringar och samtidigt kunna leda sina medarbetare genom att nå verksamhetens uppsatta mål. Det gäller bara inte att arbeta med ständiga förbättringar och att en ledare ska leda sina medarbetare inom en verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Män i ett kvinnodominerat yrke : Att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gustavsson Daniella; Granström Charlotta; [2017]
  Nyckelord :Socialt arbete; Kvinnodominerat yrke; Manliga undersköterskor; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex manliga respondenter i åldern 23-45. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen. LÄS MER