Sökning: "kvantitativ studie äldreomsorg"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade orden kvantitativ studie äldreomsorg.

 1. 21. Är förutsättningarna lika för enhetschefer inom äldreomsorg och handikappomsorg?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Salla Koistinen; [2013]
  Nyckelord :enhetschef; handikappomsorg; hemtjänst; ledarskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan enhetschefers utbildning, ledarerfarenhet, ledarskapsindex och kundnöjdhet fördelat på arbetsområdena funktionshindrade och äldreomsorg, i samma organisation. Bakgrunden till detta är att regeringen lyft en oro kring enhetschefer inom äldreomsorgen då personalgrupperna är stora och det administrativa stödet litet, varför cheferna inte alltid har de förutsättningar som krävs för att leda verksamheten. LÄS MER

 2. 22. Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? : En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete kring hälsofrämjande insatser fungerar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Daria Witaszczyk; Linn Blomberg; [2012]
  Nyckelord :elderly care; occupational health service; workplace; health promotion; communication; cooperation; Äldreomsorg; företagshälsovård; arbetsplats; hälsofrämjande; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är en arena där det finns goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Inom äldreomsorgen finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller att förändra arbetssituationen och på så vis förbättra de anställdas hälsa. LÄS MER

 3. 23. Motivation i arbetslivet   : En kvantitativ studie om vad som motiverar personalen inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Gerda Nömme; Nadia Chaudhry; [2010]
  Nyckelord :motivation; public elderly care; employee motivation; work motivation; job satisfaction; motivation; äldreomsorg; personalmotivation; arbetsmotivation; arbetsglädje;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study what motivational factors motivates the staff in the public elderly care and to investigate how the staff ranks the different motivational factors and if the rankings differ depending on gender, age, education, type of employment, time of employment, employer, income and ethnic background. The thesis is based on a questionnaire study with a total of 97 participants. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala äldreomsorgen. : en empirisk studie med kvantitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Suzie Westlund; [2010]
  Nyckelord :sjuksköterska; yrkesroll; kommunal äldreomsorg; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala äldreomsorgen. Metod: studien är en empirisk studie med kvantitativ ansats och utförd i form av en enkätstudie, speciellt utformad för denna studie. Populationen bestod av 24 sjuksköterskor i en liten kommun i mellersta Sverige. LÄS MER

 5. 25. Implementering av salutogent perspektiv i Göteborgs äldreomsorg. En kvantitativ studie av äldreboende- och hemtjänstchefers attityder, behov och förväntningar på det salutogena arbetssättet och implementeringen av detsamma.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dennis Ragnarsson; Christian Skoog; Robert Silva; [2009-10-26]
  Nyckelord :Implementering; organisation; organisationsteori; organisationsförändring och salutogenes.;

  Sammanfattning : Problemområde: På initiativ av äldreomsorgscheferna i Göteborgs 21 stadsdelar beslöt man under 2008 att införa ett salutogent förhållningssätt och perspektiv i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Detta beslut var ett svar på de riktlinjer som har aviserats från den statliga nivån där man ville öka brukarinflytandet, få till ett ”friare val” och därmed göra brukarna mer välmående. LÄS MER