Sökning: "kvantitativ studie unga"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden kvantitativ studie unga.

 1. 1. HÄLSOTRENDER En kvantitativ studie av hur hälsotrender påverkar unga människor och vilka konsekvenser detta leder till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Vandelin; [2021-05-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Idrottens mening för barn och unga och var man hittar den : En kvantitativ enkätundersökning om vilka faktorer inom idrott som skapar sammanhang hos elever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Strömberg; Mohsen Daryaei; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn och unga till att vara aktiva och vad som krävs för att de ska stanna kvar vid att vara fysiskt aktiva. Studien syftar också till att se elevernas upplevda känsla av sammanhang när det kommer till dels ämnet idrott och hälsa, men även om att ha en aktiv livsstil utanför skoltid. LÄS MER

 3. 3. Ett barn i rättens gränsland : En kvantitativ studie om tillämpningen av mellantvånget av socialsekreterare inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Josefine Lundin Jernberg; Julia Åsberg; [2021]
  Nyckelord :coercive measures; consequences; neglected children; social work; street-level bureaucrats; gräsrotsbyråkrat; konsekvenser; mellantvång; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se i vilken utsträckning mellantvånget tillämpades i Sverige och om det fanns några samband gällande tillämpning, kunskap och/eller ställningstagande kring mellantvånget. Studien utgår från en kvantitativ metod genom en webbenkät som besvarades av 109 socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Ljudmiljöer i form av emojier : En kvalitativ receptionsstudie om hur unga vuxna emojisätter olika ljudmiljöer

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Matilda Krantz; [2021]
  Nyckelord :Emoji; ljudmiljö; emotioner; tonalitet; unga vuxna; socialsemiotik; konnotation; denotation; skog; kök;

  Sammanfattning : Denna undersökning vill fylla kunskapsluckan om huruvida emojier och ljud kan komplettera varandra i vardagssituationer där användare av sociala medier inte kan höra det tillhörande ljudet till videon som spelas upp på deras smarttelefon. I denna uppsats undersöks hur unga vuxna emojisätter två olika ljudmiljöer för att ta reda på vilka emoji-mönster som kan identifieras samt vad i ljudet som väcker associationer till de emojier som deltagarna valt ut. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör att du vill bli soldat? : En kvantitativ studie om vad som får unga kvinnor på uniformsförberedande gymnasieprogram att vilja göra värnplikten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emelie Söderström; Carolina Norrman; [2021]
  Nyckelord :genus; könssegregering; soldat; värnplikt; yrkesval;

  Sammanfattning : Soldatyrket är ett könssegregerat yrke. Trots det finns det få studier om vad som får unga kvinnor att vilja göra värnplikten. Syftet med studien är att börja fylla forskningsluckan och bidra med ny kunskap om icke könsstereotypa val. LÄS MER