Sökning: "kvantitativ systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden kvantitativ systemteori.

 1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Lundberg; Jessika Spång; [2022]
  Nyckelord :Samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; utvecklingspunkter; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för ett ökat förebyggande och främjande specialpedagogiskt arbete : En undersökning av rektorers och specialpedagogers syn på organisationsstruktur och det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Främjande; förebyggande; organisationsstruktur; specialpedagogik; specialpedagogiska arbetsuppgifter; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en jämförande bild av rektorers och specialpedagogers uppfattning om samverkan mellan skolans organisationsstruktur och specialpedagogens arbete på högstadiet, samt hur denna samverkan kan bidra till ett mer förebyggande och främjande arbete. Rektorers och specialpedagogers syn på det specialpedagogiska uppdraget har undersökts i en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa variabler och analyserats utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Ordination: 150 milligram bildstöd : En studie om lärares erfarenheter och syn på handledning av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Weeks; Simon Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Handledning; handleda; rådgivning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindqvist,Simon, Weeks,Lisa (2022). Ordination: 150milligram bildstöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Elevassistenten och fritidshemsverksamheten : En kvantitativ studie om hur elevassistenten kan påverka undervisningen i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lisa Jutemar; Sara Sjögestam; Natalie Ahlvik; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; elevassistent; undervisning; systemteori;

  Sammanfattning : Studien behandlar frågan om huruvida en elevassistent påverkar fritidshemmets verksamhet och undervisning, samt om utbildad och outbildad personal har samma uppfattning. Studien behandlar också om personalen i fritidshemmet upplever att de får stöttning från ledningen. I studien nyttjades systemteorin som analytiskt verktyg. LÄS MER