Sökning: "kvantitativ textlingvistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kvantitativ textlingvistik.

 1. 1. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
  Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

  Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Hur ser de svenska som andraspråkstexter ut som får A eller E i betyg? : En jämförande och kvantitativ textlingvistisk studie av nationella provtexter från grundskolan årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Katarina Jadinge; [2016]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; kvantitativ; textlingvistik; nationella prov; bedömning; årskurs 9; kön; texttyp; betyg;

  Sammanfattning : I det svenska skolväsendet finns två likvärdiga svenskämnen i form av dels svenska och dels svenska som andraspråk. I grundskolans sista årskurs måste samtliga elever delta i ett nationellt prov. LÄS MER

 3. 3. Har längden betydelse? : En kvantitativ studie av elevers textstrukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johannes Åberg; [2013]
  Nyckelord :Textlingvistik; textstrukturer; textlängd; meningslängd; ordlängd;

  Sammanfattning : AbstractJohannes Åberg 2012: Har längden betydelse? – En kvantitativ studie av elevers textstrukturer.Does the length matter? – A quantitative study of student text structures. Essay writing is one part of the national test in the school subject Swedish. LÄS MER