Sökning: "kvarts"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet kvarts.

 1. 1. Undersökning av lakningspotential och kristallareafördelning av opaka mineral i bergarter från Ekobacken, Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andrei Rapp; [2019]
  Nyckelord :Acid Rock Drainage; drainage potential; crystal-area distibution; sulphide minerals; Ekobacken; surt lakvatten; lakningspotential; kristallareafördelning; sulfidmineral; Ekobacken;

  Sammanfattning : Ekobacken, Värmdö kommun, har problem med surt yt- och grundvatten med höga metallhalter. Uppmärksamheten har riktats mot berggrunden som krossats och lagrats i deponihögar. Bildningen av sur lak styrs av flertalet geokemiska egenskaper, bland annat vilka sulfidmineral som förekommer och deras kristallstruktur. LÄS MER

 2. 2. Malmmikroskopi, SEM-EDS-  undersökning och framställning  av polerprov från en sektion av  Lovisagruvans sulfidmalm,  Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Joanna Ghaderidosst; [2019]
  Nyckelord :Zn-Pb; sulphide ore; Lovisagruvan; Bergslagen; ore microscopy; SEM-EDS; texture; sphalerite; galena; Zn-Pb; sulfidmalm; Lovisagruvan; Bergslagen; malmmikroskopi; SEM-EDS; textur; zinkblände; blyglans;

  Sammanfattning : I detta arbete har polerprov framställts för att därefter undersökas med malm- och svepelektronmikroskopi (SEM) med energidispersiv röntgenspektroskopisk analys (EDS). Med dessa metoder har mineralsammansättning, strukturer och texturer identifierats och undersökts. LÄS MER

 3. 3. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 4. 4. KVARTSDAMM- Ett arbetsmiljöproblem som fortfarande skördar liv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Andreas Persson; Gustav Lövstedt; [2019]
  Nyckelord :Silica dust; quartz; silica SS-EN 689:2018 AC2019; risk assessment template; work environment; crystalline; dust particles; concrete; limit value; kvartsdamm; kvarts; kiseldioxid; SS-EN 689:2018 AC2019; riskbedömning; AFS 2015:2; arbetsmiljö; kristallin; dammpartiklar; byggdamm; IVL B2057; gränsvärde; silikos;

  Sammanfattning : Kvartsdamm är ett arbetsmiljöproblem som kan leda till allvarliga konsekvenser för de exponerade yrkesarbetarna. De sjukdomar som ligger till följd för en hög exponering av kvartsdamm är framförallt silikos, KOL och lungcancer. Kvartsdammet uppstår då byggmaterial som innehåller kvartshaltigt material bearbetas, tillexempel betong. LÄS MER

 5. 5. Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga Östersjön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Hållenius; [2018]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; phosphorus; metal; sediment; Östersjön; övergödning; fosfor; metall; sediment;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västraGotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav medutbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. LÄS MER