Sökning: "kvartssamtal"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kvartssamtal.

 1. 1. Glidande roller och tabubelagda ämnen : Om eleven som samtalsledare, nyheter i förälderns roll och problemhantering i elevledda utvecklingssamtal

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Arnwald ; Sara Lifvergren; [2009]
  Nyckelord :student led parent-teacher conference; parent-teacher conference; leader of the conversastion; the parent´s new role; problem management; elevledda utvecklingssamtal; utvecklingssamtal; kvartssamtal; samtalsledare; förälderns roll; problemhantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i elevledda utvecklingssamtal som praktik samt att återge en nyanserad och omfattande bild av denna praktik. Vår uppsats ämnar besvara följande frågeställningar:• Vad kännetecknar elevens roll som ”samtalsledare” i ett elevlett utvecklingssamtal ochhur hanterar eleven denna roll?• Vad kännetecknar förälderns roll i ett elevlett utvecklingssamtal och hur hanterarföräldern den rollen?• Hur hanteras prat om problem utifall sådana situationer uppstår?Metoden vi använt oss av är att lyssna på och transkribera för uppsatsen relevanta och intressanta delar av vårt material vilket består av inspelade elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anna-Maria Zamlynska; [2007]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; styrdokument; vårdnadshavare; kvartssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att försöka ge en inblick i hur utvecklingssamtalet upplevs av personer med olika anknytningar till skolan. Personerna i frågan består utav vårdnadshavare och lärare. Arbetet kommer att skildra vad vårdnadshavarna upplevt och hur de vill att ett utvecklingssamtal ska gå till. LÄS MER

 3. 3. Samarbete Hem - Skola. Om dialogsamtal i Trelleborgs kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sandra Lund; Maria Schlyter; [2006]
  Nyckelord :samtal; samarbete; samverkan; föräldrar; hem; skola; lärare; dialog;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i Trelleborgs kommun uppfattar och arbetar med en specifik samarbetsform - dialogsamtal. Dialogsamtal är ett nytt begrepp som införts inom ramen av projekt ”Spjutspetsskolan” höstterminen 05 och innebär att alla elever har en mentor som en gång i månaden ringer till elevens vårdnadshavare och diskuterar om och hur eleven når sina kortsiktiga mål. LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan hem och skola : betydelsefullt för barns utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Sernefalk; [2000]
  Nyckelord :Education; Samarbete; föräldrakontakt; samtal; utvecklingssamtal; kommunikation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Genom en jämförelse mellan en enkätundersökning gjord bland föräldrar till elever i år 5 och resultatet av intervjuer med barnens klasslärare har jag försökt belysa föräldrars syn på samarbete med skolan. Jag har även använt mig av litteratur inom området för att få en så klar bild som möjligt. LÄS MER