Sökning: "kvinnliga konstnärer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvinnliga konstnärer.

 1. 1. "Jag kände att jag inte kunde ha sex med någon förrän jag tog bort det där" : Ett reportage om blygdläppsförminskningar och om de ideal som finns kring kvinnans kön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lovisa Åkesson; Amanda Skagerström Lindau; [2018]
  Nyckelord :JMK; journalistik; intimkirurgi; plastikkirurgi; skönhetsindustrin; kvinnokroppen; ideal;

  Sammanfattning : Blygdläppsförminskningar ökar i Sverige – men varför? Och vad säger det om skönhetsideal och om att vara kvinna i dag? Det är frågor som författarna svarar på i detta reportage.  Två kvinnor berättar om sin erfarenhet av intimkirurgi – varför de valde att göra ingreppet och om hur de ser på det i dag. LÄS MER

 2. 2. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER

 3. 3. I Tyra Kleens fotspår : en studie över konstnärens tid i Rom och Paris 1892-1908

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ström Lehander; [2018]
  Nyckelord :Tyra Kleen; symbolistic art; woman artist; symbolistic artist; Fine de siècle; Artist in Rome; Artist in Paris; ; Tyra Kleen; symbolism; kvinnliga konstnärer; fine de siècle; Rom; Paris; sekelskifte; ;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the symbolist artist Tyra Kleen’s life as a student and professional artist in late 1900th- and early 2000th-century, using biography as methodology, in combination with Pierre Bourdieu’s theories on Cultural Fields, and Feministic theory. A few of her Symbolistic art works will be analyzed using Ragnar Josephson’s theories on the Making of Art. LÄS MER

 4. 4. Hyllningskultur: de samarbetande kvinnornas strategi : En sociologisk studie om hur hyllningskultur tar sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Hedda Tingskog; [2018]
  Nyckelord :Culture of tribute; performance art; social media; framing analysis; inclusion; homosociality; cultural capital; reputation-based cooperation; Hyllningskultur; scenkonst; sociala medier; framinganalys; inkludering; homosocialitet; kulturellt kapital; ryktesbaserat samarbete;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som sökt svaret på frågorna: Vad är hyllningskultur och hur tar den sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier idag? Hur kan hyllningskultur förstås ur ett sociologiskt perspektiv? Sammanlagt har material från 119 Instagraminlägg tillhörande 46 personer samlats in via snöbollsurval och bearbetats med hjälp av framinganalys. Detta har möjliggjort för en analys av hur hyllningskultur framställts. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER