Sökning: "kvinnliga styrelseledamöter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kvinnliga styrelseledamöter.

 1. 1. Kvinnor och kapitalstruktur : Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamötersvenska börsbolagsskuldsättningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Julia Holknekt; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; kön; styrelse; risk; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; Pecking Order;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge varit underrepresenterade på maktpositioner i näringslivet, vilket har resulterat i att andelen kvinnor i svenska börsstyrelser är genomsnittligt lägre än andelen män. Det finns emellertid meningsskiljaktigheter i frågan om det är någon skillnad i hur män och kvinnor arbetar och påverkar företaget i fråga. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Stenberg; Ellen Erstrand; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnliga styrelseledamöter; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Critical Mass; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan finansiell prestation, mätt som Tobins Q, och andelen kvinnor i styrelsen i svenska börsnoterade bolag. Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Författarna har gjort en multipel regressionsanalys och regressionstester i Eviews som baseras på insamlad paneldata. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande genom könsdiversifiering : En studie av kvinnliga styrelseledamöters påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Beckman; Frida Douhan; [2018]
  Nyckelord :avvikelseavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; företagsförvärv; överdrivet självförtroende; riskaversion; critical mass;

  Sammanfattning : Under senare år har könsdiversifierings påverkan på bolagsbeslut debatterats intensivt. Tidigare forskning har funnit bevis för att kvinnor och män besitter olika riskpreferenser, vilket kan antas återspeglas i näringslivet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och utdelning : En studie om kvinnliga styrelseledamöters påverkan på svenska börsnoterade företags utdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therése Elias; Lisa Malmros; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga styrelseledamöter; aktieinnehav; agentteorin; riskpreferenser; utdelning; styrelsevariabler; styrmedel; kontroll;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag kunnat urskiljas. I takt med denna ökning är det intressant att undersöka huruvida en mer könsdiversifierad styrelse har en påverkan på diverse bolagsbeslut, exempelvis beslut om utdelning. LÄS MER

 5. 5. Svenska aktiemarknadens inställning till kvinnliga styrelseledamöter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Evertsson; Elliot Björk; Erik Hagsund; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor i styrelser; aktiemarknad; eventstudie; avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to show how the Swedish market reacts to the appointment of a new female board member and whether this has a negative or positive affect on the share price in the short term. The theoretical framework complying of the efficient market hypothesis and behavioral finance sets the basis for the hypotheses and analysis. LÄS MER