Sökning: "kvinnlighet diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kvinnlighet diskurs.

 1. 1. Naturlig skönhet och aktiv fritid : En diskurs- och innehållsanalytisk undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Caroline Östin; [2016]
  Nyckelord :Reklam; reklamspråk; genus; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka diskurser i reklamannonser samt i vilken utsträckning reklamtexter bygger sin övertalning på stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt. Materialet består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga monster och abjekt femininitet : En semiotisk och psykoanalytisk studie av femininitet, feminism och monsterkroppen i tv-serien Penny Dreadful  

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Rydqvist Ryan; [2016]
  Nyckelord :Skräck; monster; femininitet; feminism; abjektion; psykoanalys; semiotik; skoptofili; Penny Dreadful; tv-serie; populärkultur; Barbara Creed; Julia Kristeva; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kvinnliga karaktärer representeras i relation till skräcktematiken i tv-serien Penny Dreadful (2014-). Syftet har varit att studera huruvida det som är typiska kännetecken för skräck kan kopplas till kvinnlighet, femininitet och feminism (det senare då man kan uppfatta ett genuskritiskt samtal i serien). LÄS MER

 3. 3. “Det är inte du som äger hans penis, det är hans penis som äger dig” En kvalitativ studie av konstruktioner av kön och sexualitet på nätforumen Flashback och Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Druid; Johanna Berntsson; [2014-09-01]
  Nyckelord :sexualitet; genus; Internet; diskurs; Flashback; Familjeliv; talaktsinriktad diskursanalys;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur deltagarna på nätforumen Flashback och Familjeliv konstruerar kön och sexualitet. Vi vill undersöka huruvida användare på forum som är manligt respektive kvinnligt dominerade uttrycker sig på liknande sätt i diskussioner gällande sex. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors syn på sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tora Fogström; Fam Sandström; [2013]
  Nyckelord :unga kvinnor; självkänsla; självbild; kön genus; makt; diskurs; femininitet kvinnlighet; uppfattningen av lycka;

  Sammanfattning : I denna studie har vi sökt svara på frågan angående hur unga kvinnor ser på sig själva och sin roll i samhället. Detta har gjorts utifrån frågeställningar om hur unga kvinnor resonerar kring framtiden, genus och självbild.Datainsamlingen utfördes med hjälp av metoden fokusgrupp. LÄS MER

 5. 5. Den performativa uppväxten : en studie i den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Judith Butler; Yvonne Hirdman; Agnes von Krusenstjerna; Jan Guillou; Jonas Gardell; Performativitet; Den heterosexuella matrisen; Svenska skolskildringar; Feminism; Queerteori; Postmodernism; Poststrukturalism; Sexualitet; Litteraturvetenskap; Tony växer upp; Tonys läroår; Ondskan; En komikers uppväxt; Ett ufo gör entré; Jenny;

  Sammanfattning : Uppsatsen Den performativa uppväxten syftar till att studera den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar. Som teoretisk grund för undersökningen används såväl Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet bärs upp av de logiska fundamenten isärhållning och könshierarki, som Judith Butlers queerfeministiskt filosofiska dekonstruktion av kön som kategori. LÄS MER