Sökning: "kvinnligt ledarskap i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kvinnligt ledarskap i socialt arbete.

 1. 1. Första linjens chef i hemtjänsten : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av utmaningar och glädje de möter i sin profession

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karina Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Första linjens chef; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; kvinnligt ledarskap; genusordning;

  Sammanfattning : Vård- och omsorgssektorn är en organisation som domineras av kvinnor vilket även gäller första linjens chefer inom äldreomsorgen. Tidigare studier visar att arbetsvillkoren är pressade för chefer inom äldreomsorgen och att kvinnor drabbas oftare av arbetsrelaterad ohälsa bland annat på grund av genusstrukturerna i samhället. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt och manligt ledarskap i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ermin Todorovac; Anita Benic; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; Genus; makt; samarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This paper aims to highlight the ideas and experiences of male and female leadership within the context of social work. The overall purpose of this study is, through literature and other studies to find the answer to the question of how gender affects leadership and what influences men and women has to attain managerial positions within the municipal courts. LÄS MER

 3. 3. ”Inom vård och omsorgssektorn är vi självklara kandidater för ledande positioner” : En studie om kvinnliga ledare i sociala verksamheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jenny Evald; Sofie Månsson; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; Genus; Makt; Transformellt ledarskap; Social konstruktion; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Ur ett historiskt perspektiv har forskning om kvinnligt ledarskap fokuserat på att identifiera olika karaktärsdrag och beteende som tillskrivs en ledare. Det har även forskats om olika ledarstilar och vad som är ett bra respektive mindre bra ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och genus i socialt arbete : En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robin Fritz; [2012]
  Nyckelord :leadership; social work. gender; ledarskap; socialt arbete; genus;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbetstillfredsställelse och belåtenhet med den manliga respektive kvinnliga chefen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linnéa Blom; AnnaKarin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Job Satisfaction; satisfaction with supervisor; leadership; Arbetstillfredsställelse; belåtenhet med chefen; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med en enkät undersöka belåtenhet med chefen ocharbetsrelaterad tillfredsställelse i förhållande till kvinnlig/manlig chef samt medarbetarnas könoch verksamhetstyp. Totalt deltog 147 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 74 %. LÄS MER