Sökning: "kvinnoideal idag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvinnoideal idag.

 1. 1. Ett land, två världar : En kvalitativ studie om vilken påverkan ett dubbelkulturellt liv kan ha på unga kvinnor och deras kvinnoideal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Saman Ullah; [2017]
  Nyckelord :kulturella skillnader; skönhetsideal; normer; traditioner; samhällskultur;

  Sammanfattning : Länge har kvinnan ansetts vara svagare både psykiskt och fysiskt därmed har mannen varit överordnad kvinnan under historiens gång. Idag lever vi i ett land som är känt för sitt jämställda samhälle men om vi blickar tillbaka i historien så kan vi se hur kvinnoidealen har förändrats genom tiderna. LÄS MER

 2. 2. "Ingen får noblepris av forskning på kvinnokroppen!" : En studie om hur unga kvinnor bli bemötta i vården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Maria Ryngmark; [2016]
  Nyckelord :Unga kvinnor; bemötande; vård; normer; diffusa symptom; kön.;

  Sammanfattning : Forskning visar att unga kvinnor idag är den grupp som löper störst risk att utsättas för ett negativt bemötande när de söker vård. Detta påverkas utifrån tre faktorer, kön, ålder och symptombild. Kvinnan underprioriteras i forskningsstudier möts av långa vårdköer, kortare rehabiliteringstider och billigare mediciner. LÄS MER

 3. 3. A Cultured and Happy Family: A Minor Field Study on the Correlation Between the Implementation of the Vietnamese Family Planning Policy and the Prevalence of Son Preference

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Mänskliga Rättigheter; Human Rights Law; Vietnam.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vietnam har sedan den socialistiska revolutionen på mitten av 1900-tlaet arbetat aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Sedan 1982 är Vietnam part till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). LÄS MER

 4. 4. "Rynkfri, smal och snygg" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kvinnoidealet i mediereklam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Andersson; Hanna Mac; [2012]
  Nyckelord :Mediereklam; kvinnoideal; genus; framställning; performativitet; social konstruktion; hyperritualisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en grupp kvinnor i åldern mellan 20-30 år upplever och förhåller sig till det kvinnoideal som framställs i mediereklam. Studien byggde på en kvalitativ ansats i ett försök att söka reda på deras gemensamma uppfattningar om fenomenet och hur de upplevde att de påverkas av den kvinnliga framställningen. LÄS MER

 5. 5. En granskning av kvinnoframställningen i tidningen Elles modereportage

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Li Svanberg; Carolina Karlflo; [2011]
  Nyckelord :modereportage; kvinnoideal; modemagasin; Elle; självuppfattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då vi idag lever i en extremt medialiserad värld där medier till stor del styr vår självuppfattning är det viktigt att undersöka hur kvinnoidealet framställs i media. Vi har i denna uppsats valt att titta närmre på hur de unga kvinnorna i Elles modereportage framställs, då vi redan vet att många av modellerna som syns på dessa sidor i magasinet inte återspeglar en verklighetstrogen bild av "den vanliga kvinnan". LÄS MER