Sökning: "kvinnojour"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet kvinnojour.

 1. 1. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 2. 2. Eftervåldets glömda offer : - en intervjustudie medyrkesverksamma på kvinnojourerom svårigheter anhöriga till gömdakvinnor upplever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Larsson; Felicia Westman; [2022]
  Nyckelord :anhörig; våld i nära relation; skyddad identitet; mäns våld mot kvinnor; gömda kvinnor; skyddade personuppgifter; eftervåld; kvinnojour; socialt arbete; informellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vilka svårigheter anhöriga vars närstående tvingas leva”gömd” möter samt vilka utvecklingsområden som finns för att stötta dessa anhöriga. Dettautifrån yrkesverksamma jourkvinnors perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vägledning på kvinnojour : En kvalitativ studie om arbetslivsstöttning för kvinnor som lever med våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Katarina Göök; Maria Busk; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation VINR ; karriär; arbetsliv; kvinnojour; påverkan;

  Sammanfattning : Violence in close relationships is becoming more common and is being raised more and more often in the media. Collective efforts to detect violence are made at various authorities today. Violence in close relationships affects all parts of life, which is why we have chosen to examine the impact of violence on working life and careers for women. LÄS MER

 4. 4. Arbete med barn på skyddat boende : En kvalitativ studie om kvinnojourspersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Hjort; Gurbet Sewger; [2022]
  Nyckelord :The child perspective; women’s shelter; violence; children; Barnperspektivet; kvinnojour; skyddat boende; våld; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnojourspersonal arbetar med barn som lever på skyddat boende samt hur de uppfattar att arbetet fungerar i praktiken. Studien utgick ifrån barnperspektivet som teoretisk tolkningsram. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med kvinnojourspersonal som arbetar på skyddat boende. LÄS MER

 5. 5. "Så tyst har det aldrig varit" : En kvalitativ studie om covid-19 pandemins påverkan på kvinnojourer i Skåne

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Rasmusson; [2022]
  Nyckelord :change; cooperation; covid-19 pandemic; impact; social services; social work; women’s shelter; covid-19 pandemin; förändring; kvinnojour; påverkan; samverkan; socialt arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har kommit att göra en global påverkan och risken för mäns våld mot kvinnor i nära relationer har således ökat. Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnojourers arbete och insatser, samt deras samverkan med socialtjänsten, har kommit att påverkas och förändras av covid-19 pandemin och om nya insatser har implementeras. LÄS MER