Sökning: "kvinnojour"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet kvinnojour.

 1. 1. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
  Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till trygghet : En kvalitativ studie om svenska kvinnojourers arbete med att stärka och integrera våldsdrabbade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lassagård; Gabriella Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - en kvalitativ studie om bemötande, metoder och brister i arbetet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Nilsson; Tatjana Cordasevic; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnojour; bemötande; arbetsmetoder; motiverande samtal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i mäns våld mot kvinnor i nära relationer, med särskilt fokus på det stöd som erbjuds utsatta kvinnor via kvinnojourer. En kvalitativ studie har gjorts genom att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar eller har arbetat på kvinnojourer. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt våld : En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Andersson; Amerisa Lukac; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Economic abuse; Social services’; Womens shelter; Domestic violence shelter; domestic violence organizations; Våld i nära relation; Ekonomiskt våld; Socialtjänst; Kvinnojour;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. LÄS MER

 5. 5. Relationsvåld, kön & förändring. En studie om synen på våld i nära relationer inom socialtjänster och kvinnojour.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alida Gadea; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; partner violence; men´s violence against women; gender; masculinity; social services; women s aid; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; genus; normaliseringsprocessen; fragmentering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how six professionals from three organizations that handle cases of domestic violence, depict partner violence and how they describe and understand the problem of domestic violence in relation to individual and gender perspectives. To analyze this theme, I used qualitative method. LÄS MER