Sökning: "kvinnoperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet kvinnoperspektiv.

 1. 1. De bortglömda kvinnorna? : En kvalitativ intervjustudie hur lärare i mellanstadiet arbetar för att lyfta kvinnor i sin historieundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; läromedel; läroböcker; kvinnoperspektiv; jämställdhetsuppdrag;

  Sammanfattning : Alla Sveriges skolor har ett jämställdhetsuppdrag som innebär att all personal aktivt ska arbeta för en jämställd undervisning. All personal inom skolan ska fokusera på alla människors lika värde, individens frihet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. Från fred till krig : Fredsengagemang och krigshjälp i Värmlands socialdemokratiska kvinnoklubb under mellankrigstiden och under den andra världskriget, 1925 – 1947

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Matilde Konglevoll; [2022]
  Nyckelord :Socialdemokratiska kvinnoklubben; Värmland; S-kvinnor; Andra världskriget; Norge; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Var den socialdemokratiska kvinnoklubben i Värmland särskilt engagerade i fredsfrågan under mellankrigstiden? Hur visade den engagemang sig vad gäller det ockuperade Norge under andra världskriget? I detta arbete undersöks Värmlands socialdemokratiska kvinnoklubbs fredsengagemang under mellankrigstiden, och därtill hur de kom att reagera eller agera under andra världskriget med särskilt fokus på ockupationen av Norge och eventuella hjälpinsatser i fråga om detta. Särskilt är detta intressant med tanke på Värmlands närhet till det ockuperade Norge. LÄS MER

 3. 3. Från fred till krig. : Fredsengagemang och krigshjälp i Värmlands socialdemokratiska kvinnoklubb under mellankrigstiden och under den andra världskriget, 1925 – 1947

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilde Konglevoll; [2022]
  Nyckelord :Socialdemokratiska kvinnoklubben; Värmland; S-kvinnor; Andra världskriget; Norge; Socialdemokraterna.;

  Sammanfattning : Var den socialdemokratiska kvinnoklubben i Värmland särskilt engagerade i fredsfrågan under mellankrigstiden? Hur visade den engagemang sig vad gäller det ockuperade Norge under andra världskriget? I detta arbete undersöks Värmlands socialdemokratiska kvinnoklubbs fredsengagemang under mellankrigstiden, och därtill hur de kom att reagera eller agera under andra världskriget med särskilt fokus på ockupationen av Norge och eventuella hjälpinsatser i fråga om detta. Särskilt är detta intressant med tanke på Värmlands närhet till det ockuperade Norge. LÄS MER

 4. 4. Tryggare bostadsmiljö : gestaltning av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2017]
  Nyckelord :trygghet; otrygghet; säkerhet; bostadsgård; trygghetsfaktorer; gestaltning; vegetation; brott;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet presenterar ett gestaltningsförslag av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund med Lunds Kommuns Fastighets AB (hädan LKF) som uppdragsgivare. Arbetet behandlar ämnet trygghet ur ett kvinnoperspektiv och syftar till hur man genom bostadsmiljöns utformning kan öka den upplevda tryggheten på platsen. LÄS MER

 5. 5. Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket : En kvalitativ studie utifrån ett kvinnligt perspektiv, med fokus på syrianer/assyrier i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samar Wasfi; Belinda Noyan; [2017]
  Nyckelord :Göran Ahrne; Nils Brunsson; organisationsteori; organisationselement; minoritetsgrupp; sammanhållning; syrianer; assyrier; ortodox kyrka; kristen; kyrka; folkgrupp;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie inleder med en kort förklaring och beskrivning till uppsatsens titel samt ämne Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket. Bakgrund till det syrianska/assyriska folket i Sverige samt dess fortlevnad, har föranlett studiens frågeställning: Vilken roll har den syrisk ortodoxa kyrkan i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket i Stockholm, utifrån Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen? Denna forskning avser att studera den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket utifrån ett kvinnoperspektiv med stöd av Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen. LÄS MER