Sökning: "kvinnor i utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden kvinnor i utanförskap.

 1. 1. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetslösa kvinnors hälsosituation kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ganimete Beqiri Sadiku; Therése Hornestedt; [2022]
  Nyckelord :arbetslöshet; kvinnor; hälsa; utanförskap; social sammanhållning; tematisk analys;

  Sammanfattning : ”How the health situation of unemployed women can be understood from a " sociological perspective” The background to our essay is based on recent peer-reviewed research which proves the lack of research in the area, and the sociological interest on our part regarding the female exclusion in Swedish society, 2022. The purpose of the essay was to strive to answer the essay´s question, which examines how the unemployed women´s life situation and health are affected when they are outside the labor market. LÄS MER

 3. 3. Gangsterrapens påverkan på unga män : En kvalitativ studie om varför unga män lyssnar på gangsterrap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennifer Ibharere; Marios Theodorou; [2022]
  Nyckelord :Gangster rap; crime; exclusion; view of women; Gangsterrap; kriminalitet; utanförskap; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan svensk gangsterrap och kriminalitet hos unga män i svenska socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är även att studera om hur kvinnosynen ser ut bland de unga männen och hur den speglas genom musiken. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningen av de isolerade männen : En tematisk mediaanalys av hur incelfenomenet skildras i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Liljana Mikhail; Elin Tilly; [2022]
  Nyckelord :incel; media; news; social constructivism; hegemonic masculinity; incel; media; nyheter; socialkonstruktivism; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis studies how the incel culture is portrayed in the Swedish news media and which explanatory models that are depicted for the phenomenon’s emergence. The thesis is based on a thematic medial analysis and is guided by a social constructivist approach. LÄS MER

 5. 5. “These people don’t live in our reality” : En diskurspsykologisk analys av diskurser på incelforum online

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Carlsson; Ida Forsgren; [2022]
  Nyckelord :Våld; incels; diskurs; hegemonisk maskulinitet; toxisk maskulinitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med ett diskurspsykologiskt perspektiv analysera diskussioner om våld skrivna av incels. Med bakgrund av tidigare forskning som inriktas på incels våldskapital och maskulinitet, samt med begreppen hegemonisk maskulinitet och toxisk maskulinitet skapas djupare förståelse kring fenomenet och normaliseringen av våldet. LÄS MER