Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 16 - 20 av 1337 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 16. ”Jag startade inte företag för att bli rik.” : En diskursanalytisk studie om synen på kvinnligt och manligt företagande i den offentliga debatten under perioden 1990–2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Olivia Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; kvinnligt och manligt företagande; dagstidningar; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Ett viktigt mål för Sveriges näringsliv är att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor som män att driva företag, men trots detta finns det tydliga exempel på att kvinnor diskrimineras både på arbetsmarknaden och som företagare. Tidigare forskning konstaterar att företagande har en stark manlig identitet och att det kvinnliga företagandet ifrågasätts än idag. LÄS MER

 2. 17. ”Våldet sker i det tysta, därför måste vi fråga om det” : Fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Hallerboij; Filippa Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Physiotherapy; intimate partner violence; identification; primary care; Fysioterapi; Våld I nära relation; Identifiering; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett av de större samhällsproblemen idag. Det finns i alla relationer, men kvinnor utsätts mer frekvent. När det gäller att synliggöra våldet mot utsatta kvinnor har hälso- och sjukvården en nyckelroll då många av dessa söker vård. LÄS MER

 3. 18. Kvinnors upplevelser av relationen till sin partner efter en bröstcancerdiagnos : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amani Kendakji; Jacquoline Liljemärker; [2023]
  Nyckelord :bröstcancer; inifrånperspektiv; kvinna; kvalitativ; omvårdnad; partner; relation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund I relationer som utsätts av pressen av en part som blir sjuk kan dynamiken ändras. De roller paret haft i relationen innan sjukdomen kan ändras i takt med sjukdomsförloppet. Rollen som partner kan skifta och ändras till vårdare där synen på den sjukdomsdrabbade förblir just en sjuk person som måste omhändertas. LÄS MER

 4. 19. Individers relation med sina föräldrar : En kvantitativ studie om köns- och generationsskillnader

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gisela Eriksson; Tindra Svanberg; [2023]
  Nyckelord :Socialization; adult children; parental relationship; intergenerational relationships; gender; gender roles; gender differences; Socialisering; vuxna barn; föräldrarelation; generationsskillnader; genus; könsroller; könsskillnader;

  Sammanfattning : Familjedynamik påverkas av olika socialiseringsprocesser. Föreställningar om hur individers relation till sina föräldrar bör se ut är vanligt förekommande. LÄS MER

 5. 20. Livet efter arbetslivet : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lova Andersson; Linnéa Aronsson; [2023]
  Nyckelord :Retirement; transition; social life; physical health; well-being; Pensionering; övergång; socialt liv; fysisk hälsa; välmående;

  Sammanfattning : Retirement is something all workers will face sooner or later. The purpose of this qualitative interview study was to investigate the subjective experience of the transition between working life and retirement of retirees, and workers in the transition phase as well as how the physical, mental and social health is affected by retiring. LÄS MER