Sökning: "kvinnor som arbetsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvinnor som arbetsledare.

 1. 1. Faktorer som motiverar kvinnliga arbetsledare i en mansdominerad bransch : En kvantitativ studie om vad som motiverar kvinnliga arbetsledare i byggbranschen och hur de upplever barriärer kopplade till branschen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Alexander Brännlund; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; motivation; male dominated industry; work-motivation; gender equality; Ledarskap; motivation; mansdominerad bransch; arbetsmotivation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund. Mindre än 10% av de arbetande inom byggbranschen i Sverige är kvinnor. Branschen är en typisk mansdominerad bransch där kvinnor ofta möter barriärer i sitt arbete. Samtidigt är jämställdhet en bidragande faktor till ett företags prestation tack vare att de olika könen bidrar med olika kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Emotionell utmattning : Varför drabbas anställda inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Haern; [2019]
  Nyckelord :Emotionell utmattning; Stress; Utmattning; Emotionella krav; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en kvantitativ metod i form av resultatet av enlongitudinell enkätstudie bestående av urvalsgruppen socialsekreterare, undersöka varförsocialsekreterare drabbas av emotionell utmattning. Studien ämnar även belysa pedagogikinom arbetslivet genom att studera och diskutera vilken betydelse det sociala samspelet isocialsekreterarnas arbetsgrupp har på socialsekreterarnas upplevelse av sin arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Kvinnornas status i en machokultur : En kvalitativ undersökning inom byggbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Bergman; Camilla Blomgren; [2017]
  Nyckelord :Construction; Machoculture; Women; Work Environment; Victimization; Byggbranschen; Machokultur; Kvinnor; Arbetsmiljö; Kränkande särbehandling;

  Sammanfattning : I tidigare intervjuer med fackförbundet Byggnads framkom det att byggbranschen präglas av något som kallas machokultur. Det vill säga att arbetsmiljön kännetecknas av manlighet, tufft arbetsklimat samt sexistiskt eller könsdiskriminerande språk. LÄS MER

 4. 4. Måleribranschen fångad i maskulinitetsnormens bur? : En kvalitativ studie om kvinnliga målares upplevelser av risker och säkerhet i arbetet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Leoni; [2014]
  Nyckelord :Painter; norms; body; safety; risks; misogyny; Målare; normer; kropp; säkerhet; risker; kvinnofientlighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur normer, förväntningar och traditioner inom måleribranschen styr hur målare handskas med säkerhetsfrågor i sitt arbete. Syftet är att studera kvinnliga målares upplevelse av säkerhet och risker i måleribranschen. LÄS MER

 5. 5. “Men gud vad tufft! Hur vågar du?” - En kvalitativ studie om kvinnliga bussförares tillträde till ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Beatrice Löfström Sandberg; Sofia Larsson; [2011-07-14]
  Nyckelord :könade organisationer; normer; Kön; genus; genuskontrakt;

  Sammanfattning : Följande uppsats är skriven på uppdrag av Göteborgs Spårvägar med syfte att kartlägga hur organisationen kan bli en attraktivare arbetsplats för kvinnor, då kvinnor idag är i en klar minoritet i organisationen. För att uppnå vårt syfte har vi under arbetets gång använt oss av tre övergripande frågeställningar: ”Hur upplever förarna sin situation på arbetsplatsen med fokus på de kvinnliga medarbetarna, både svårigheter och möjligheter samt potential till förändring?”, ”Finns det faktorer inom organisationen som påverkar manliga och kvinnliga förare på olika sätt? Vilka är i så fall dessa och hur kan de hanteras?” samt ”Bör organisationen ändra arbetsförhållandena för kvinnorna som jobbar idag och hur ska de locka fler att söka sig dit?”. LÄS MER