Sökning: "kvinnor våld invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kvinnor våld invandrare.

 1. 1. Frivilliga samhällshjältar i strid mot samhällskollaps - En kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om organisationen Soldiers of Odin på Flashback och Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ella Turta; [2016-10-11]
  Nyckelord :soldiers of Odin; medborgargarden; säkerhet; social kontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Bristen på tidigare empirisk forskning om fenomenet medborgargardenligger till grund för min studie. Mitt övergripande syfte är att undersöka om Soldiers of Odin kanförstås som medborgargarden utifrån Les Johnstons (1996) teori. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld i Socionomen : En innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svahn; Pia von Wachenfelt; [2015]
  Nyckelord :Honour related violence; Socionomen; content analysis; socialconstructivism; power; Foucault; feminist theory; girls; young women; immigrant; Hedersrelaterat våld; Socionomen; innehållsanalys; socialkonstruktivism; makt; Foucault; feministisk teori; flickor; unga kvinnor; invandrare;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är idag ett samhällsproblem som det saknas kunskap om. Problemati-ken uppmärksammades av media i samband med de hedersmord som skedde under 1990-talet och framåt. Hedersrelaterat våld handlar om att kontrollera flickan/den unga kvinnans sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Åsa Axelsson; Ida Andersson; [2014]
  Nyckelord :honour-related violence; social service; social constructionism; discourse analysis; definition of terms; hedersrelaterat våld; socialtjänst; socialkonstruktivism; diskursanalys; begreppsdefinition;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. LÄS MER

 4. 4. Frihet från våld i juridiken och praktiken : - En studie om papperslösa kvinnors möjlighet till skydd undan våld

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marianne Oskarsson; [2014]
  Nyckelord :Papperslösa kvinnor; våld; mänskliga rättigheter; kvinnors rättigheter; socialtjänsten; skyddat boende; kvinnojourer; genusrättsvetenskap; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I Sverige har personer som saknar tillstånd att vistas i landet, så kallade papperslösa, sedan den 1 juli 2013 laglig rätt till både skolgång och viss sjukvård. Men att som papperslös få tillgång till skydd undan våld förefaller däremot svårt. LÄS MER

 5. 5. “Du skall väl vara hemma och föda barn?” En fallstudie Systerjouren Somaya - en kvinno- och tjejjoursverksamhet som drivs av största delen muslimska kvinnor

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heidi Esma Ücler; [2007-06-01]
  Nyckelord :Islam; kvinno- och tjejjoursarbete; etniskt sensitivt arbete; fördomar;

  Sammanfattning : Jag har gjort en fallstudie av Systerjourens Somaya, en kvinno- och tjejjoursverksamhet som drivs huvudsakligen av muslimska kvinnor. Mitt övergripande syfte har varit att ge en holistisk beskrivning och förståelse för verksamheten utifrån dens fysiska och sociala sammanhang, och utgå från det unika i Systerjouren Somayas sätt att arbeta med kvinnofridsfrågor. LÄS MER