Sökning: "kyrkogårdsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kyrkogårdsförvaltning.

 1. 1. Kyrkan på kyrkogården : Järfälla kyrkogårdsförvaltnings hemsida analyserad ur ett ecklesiologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gunnar Friberg; [2019]
  Nyckelord :kyrka; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning; ecklesiologi; tjänare; tjänsteteoretiskt perspektiv; församlingens grundläggande uppgift;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; [2018]
  Nyckelord :kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; rekreation; platsteori; sorgearbete;

  Sammanfattning : Kyrkogårdar och begravningsplatser i städerna står folktomma. De är stora grönområden med potential att fungera för sociala och hälsofrämjande aktiviteter, trots detta utnyttjas platserna nästintill enbart av besökare som kommer dit för att sörja och minnas. Samtidigt som detta sker, tilltar behovet av grönytor i städerna. LÄS MER

 3. 3. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :återlämnade gravar; kyrkogårdar; meditativa rum;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram en aktuell problematik med återlämnade gravplatser och försöker hitta designlösningar för att göra denna typ av gravområden mer samman-hängande och därmed mer attraktiva för såväl nya gravrätts-innehavare och som besökare. Många av Sveriges kyrko-gårdar besitter idag stor problematik där återlämnade gravar gör sig påtagliga. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Larsson; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. LÄS MER

 5. 5. Analys av skötselbeskrivningar baserade på erfarenheter och litteratur : en fallstudie inom Lunds pastorats kyrkogårdsförvaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isak Skåre; [2017]
  Nyckelord :skötsel; beskrivning; Lund; kyrkogård; förvaltning; analyser;

  Sammanfattning : Trädgårdsbranschen står idag för ett generationsskifte. Då intresset för den gröna sektorn befinner sig i en lågpunkt bland ungdomar, och allt färre väljer att utbilda sig inom trädgård står nu branschen inför stora problem. LÄS MER