Sökning: "läkarintyg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet läkarintyg.

 1. 1. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 2. 2. Makt, kontroll och konflikter!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nedzmi Alievski; [2018]
  Nyckelord :Client; conflict; financial assistance; meeting; social secretary.; Försörjningsstöd; klient; konflikt; möte; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Författare/Alievski, N. ”Makt, kontroll och konflikter!” En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever mötet med klienten när det uppstår konflikt. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, maj 2018. LÄS MER

 3. 3. Om läkares uppfattningar om sjukskrivningar och sjukintyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karl Sundström Dahl; [2018]
  Nyckelord :läkarintyg; sjukskrivning; läkare; försäkringskassan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur läkare uppfattar arbetet med författande av sjukintyg, hur de ser på sin profession och hur de ser på den visavi Försäkringskassan. Med artiklar från läkartidningen har läkares åsikter i en mindre omfattning behandlats och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Förstadagsintyg : Ett misstroende eller en utsträckt hand?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Athle; [2017]
  Nyckelord :sick leave; sick pay; medical certificate; förstadagsintyg; sjuklön; läkarintyg;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and analyse the employers legal right to demand a medical certificate from an employee from the very first day in a leave of absence due to illness. Further the paper will investigate the possible consequences and repercussions that an employee faces if he or she is not willing or able to procure a medical certificate by the demand of an employer. LÄS MER

 5. 5. ”Allt som är främmande och svårt kanman lätt stöta ifrån sig.” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behovav särskilt stöd i förskolan. Vad anser pedagogerna utmärker ett barn i behov av särskilt stöd? Hur anpassar pedagogerna verksamheten utefter olika barns förutsättningar? Studien som ligger till grund för resultaten i detta examensarbete har utförs genom en kvalitativ studie och data har inhämtats genom kvalitativa intervjuer; tre intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan som alla har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER