Sökning: "lämplighetsurval"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet lämplighetsurval.

 1. 1. Digitalisering av universitet : En studie om organisatoriska hinder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Haglund; Mårten Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Digitization; organizational obstacles; strategy; tactics; operations; university; Digitalisering; organisatoriska hinder; strategi; taktik; operation; universitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler universitet infört fler digitala verktyg inom undervisningssammanhang och administration. Tidigare forskning har fokuserat mycket på vad det kan betyda för lärandet och hur det kan förbättra organisationen. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivares erfarenheter av SE/IPS på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Carina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Supported Employment SE ; Individual Placement and Support IPS ; vocational rehabilitation; employers experiences; occupational therapy; severe mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med aktuell studie är att belysa arbetsgivares erfarenheter av arbetsrehabiliteringsmetoden SE/ IPS för personer med psykisk funktionsnedsättning på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Lämplighetsurval praktiserades och utforskande kvalitativ ansats valdes utifrån studiens syfte, intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys tillämpades. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och tarmstomi : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josephine Engstam; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med tarmstomi. Frågeställningarna var: Hur ser den fysiska aktivitetsnivån ut bland personer med tarmstomi? Upplever personer med tarmstomi att det sker en förändring i fysisk aktivitet efter operation? Vilka faktorer upplever personer med tarmstomi påverkar den fysiska aktiviteten? Vilken information samt uppföljning kring fysisk aktivitet får personer som genomgår en tarmstomioperation? Metod För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 4. 4. Patientens perioperativa upplevelse vid regional anestesi : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Jansson; Rikard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Regional Anesthesia; Communication; Nursing Care; Perioperative Nursing; Regional anestesi; Kommunikation; Omvårdnad; Perioperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regional anestesi innebär att patienten är vaken men bedövad under det kirurgiska ingreppet. Detta blir allt vanligare då metoden innebär flertalet fördelar, både medicinsk och ur ett patientperspektiv. Det är anestesisjuksköterskans uppgift att se till att patienten känner sig trygg under det kirurgiska ingreppet. LÄS MER

 5. 5. Barns fysiska aktivitet på fritiden- ett uppdrag för idrottsläraren? : En kvalitativ studie om hur idrottslärare i grundskolan tänker kring sitt arbete och hur de motiverar elever till fysisk aktivitet på fritiden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Christian Cannerstad; [2016]
  Nyckelord :Motivation; physical education; physical activity; students; Motivation; idrottslärare; fysisk aktivitet; skolelever;

  Sammanfattning : I studien tillämpades en kvalitativ metod i form av nio semistrukturerade intervjuer efter lämplighetsurval. Det innebar att deltagarna skulle arbetat som idrottslärare på låg och mellanstadiet, hade en idrottslärarexamen och att de jobbat minst ett år inom yrket. LÄS MER