Sökning: "lämplighetsurval"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lämplighetsurval.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser av att jobba på Särskilda boenden : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anna-Maria Thorngren; Olivia Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapeuter; särskilda boenden; upplevelser; stress;

  Sammanfattning : Introduktion Då fler i befolkningen blir äldre innebär det ett större behov av särskilda boenden (SäBo). Där kan personer som inte klarar av sina personliga aktiviteter i dagliga livet (ADL) få bo och erbjudas det stöd som krävs för ett funktionellt liv. LÄS MER

 2. 2. Tobakshjälpen – erfarenheter och upplevelser av tobaksavvänjning och dess samband med oral hälsa : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sarah Al Salek; Sanaa Abdullah; [2021]
  Nyckelord :dental care; dental health; digital aids; tobacco.; digitala hjälpmedel; munhälsa; tandvården; tobak;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter och upplevelser av Tobakshjälpen och oral hälsa vid eller efter användning av den digitala tjänsten.  Metod: Studien var en empirisk kvalitativ ansats. Fem informanter i åldrarna 24–61 år var utvalda för intervjuerna enligt lämplighetsurval. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av universitet : En studie om organisatoriska hinder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Haglund; Mårten Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Digitization; organizational obstacles; strategy; tactics; operations; university; Digitalisering; organisatoriska hinder; strategi; taktik; operation; universitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler universitet infört fler digitala verktyg inom undervisningssammanhang och administration. Tidigare forskning har fokuserat mycket på vad det kan betyda för lärandet och hur det kan förbättra organisationen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivares erfarenheter av SE/IPS på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Carina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Supported Employment SE ; Individual Placement and Support IPS ; vocational rehabilitation; employers experiences; occupational therapy; severe mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med aktuell studie är att belysa arbetsgivares erfarenheter av arbetsrehabiliteringsmetoden SE/ IPS för personer med psykisk funktionsnedsättning på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Lämplighetsurval praktiserades och utforskande kvalitativ ansats valdes utifrån studiens syfte, intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys tillämpades. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och tarmstomi : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josephine Engstam; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med tarmstomi. Frågeställningarna var: Hur ser den fysiska aktivitetsnivån ut bland personer med tarmstomi? Upplever personer med tarmstomi att det sker en förändring i fysisk aktivitet efter operation? Vilka faktorer upplever personer med tarmstomi påverkar den fysiska aktiviteten? Vilken information samt uppföljning kring fysisk aktivitet får personer som genomgår en tarmstomioperation? Metod För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER