Sökning: "lämplighetsvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lämplighetsvillkor.

 1. 1. Lämplighetsbedömning vid 3D-fastighetsbildning : Hur bedömningen av lämpliga förvaltningsobjekt görs med hänsyn till storlek och andra påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Cecilia Borén; [2017]
  Nyckelord :three-dimensional property; management objects; palpable size; suitability assessment; 3D-fastighetsbildning; förvaltningsobjekt; påtaglig storlek; lämplighetsbedömning;

  Sammanfattning : Idag kan ses att allt mindre 3D-fastigheter bildas. För att bilda 3Dfastigheter ska en lämplighetsbedömning göras av lantmäterimyndigheten, där bland annat de allmänna lämplighetsvillkoren i kapitel 3 fastighetsbildningslagen ska beaktas. LÄS MER

 2. 2. Jord- och skogsbruksfastigheter : vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ståhl; [2016]
  Nyckelord :fastighetsbildning; arrondering; lämplighetsvillkor;

  Sammanfattning : With reallotment already existing property units can be changed. Reallotment is mainly used to improve property division in Sweden. The purpose of this study is to enlighten what the accepted distance is between farm and forestland lots within the same property when the estate is undergoing reallotment. LÄS MER

 3. 3. Villkoren för bostadsfastigheter på lands- och glesbygd : Lämplighetsvillkoren i 3 kap Fastighetsbildningslagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Bennmarker; [2016]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; lämplighetsvillkor; bostadsfastigheter; landsbygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Undantagsparagrafen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jonas Lundström; [2015]
  Nyckelord :Successiv förbättring; Fastighetsbildning; Undantagsparagraf; FBL 3 kap. 9 §; Lämplighetsvillkor; fastighetsindelning; Property formation; Property development; Suitability conditions; Gradual improvement; division into property units; Law and Political Science; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the real property formation act 3 chap. 1 and 5 §§ you will find the general conditions of suitability for a property unit and the financial requirements for agricultural - and forestry property units. These conditions should be fulfilled in every conversion or the formation of a property unit and at an easement action. LÄS MER

 5. 5. Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning: En rättsfallsstudie

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Sterner Nordin; [2013]
  Nyckelord :Property formation; suitability; court case study; Fastighetsbildning; lämplighet; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att utreda och klargöra de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning (som finns beskrivna i 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen) och hur denna paragraf ska tolkas vid lämplighetsprövning.Detta har gjorts genom en rättsfallsstudie, där fokus lagts på hur paragrafen har tolkats i rättspraxis. LÄS MER