Sökning: "läpp-käk-och gomspalt LKG"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden läpp-käk-och gomspalt LKG.

 1. 1. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jan-Olof Malmborn; [2015]
  Nyckelord :tillförlitlighet; velofarynxfunktion; procent korrekt artikulerade orala konsonanter; talvärdering; kvalitetsregister; LKG; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Sedan 1999 har uppgifter om behandlingsresultat förts in i det svenska kvalitetsregistret för läpp, käk och gomspalt (LKG). Syftet med denna studie var att utvärdera tillförlitligheten av taldata i registret. Metod: Inspelningar av 10 barn analyserades. LÄS MER

 2. 2. Talutvecklingen hos barn med unilateral läpp-, käk- och gomspalt opererade med tidig tvåstegsslutning : En longitudinell studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Anna Fransson; Anna Philipsson; [2013]
  Nyckelord :Logopedi;

  Sammanfattning : BakgrundAvvikelser i artikulation och nasalitet är kännetecknande för talet hos barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG). Det råder i dagsläget ingen konsensus kring vilken operationsteknik och -tidpunkt som ger bäst förutsättningar för talutvecklingen och få studier har utvärderat talutvecklingen hos personer med LKG longitudinellt. LÄS MER

 3. 3. Vuxna med enkelsidig genomgående läpp-, käk- ochgomspalt : Perceptuell röstbedömning med Stockholm Voice EvaluationApproach (SVEA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Kristoffer Isaksson; [2012]
  Nyckelord :Unilateral cleft palate; Perceptual voice analysis; Voice quality; One-stage two-stage palatoplasty; Enkelsidig LKG; Perceptuell röstanalys; Röstkvalité; Gomplastik i en två seanser;

  Sammanfattning : Läpp-, käk och gomspalt (LKG) kan medföra svårigheter med tal, artikulation och röst. Enligt tidigare forskning har vuxna individer behandlade för LKG liknande förekomst av röstavvikelser som kontrollpersoner utan spalt. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxna med unilateral läpp-, käk- och gomspalt – perceptuell bedömning och självskattning av tal och kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eleonore Hjelm; Emy Larsson; [2011-09-20]
  Nyckelord :läpp-käk-och gomspalt LKG ; vuxna; tal; perceptuell analys; självskattning; cleft lip and palate CLP ; adults; speech; perceptual analysis; self-evaluation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how young adults withunilateral cleft lip and palate assess their own speech and communication,and to let speech and language pathologists make a perceptual analysis ofthese individuals’ speech at the age of 19 years. An additional aim was toexamine the relationship between these two different ways of evaluation. LÄS MER

 5. 5. Hur föräldrar till barn med läpp- käk- och gomspalt upplever beskedet samt bemötande från vårdpersonal : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Carola Hallqvist; Nina Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :cleft lip and palate; parents; support; läpp- käk- och gomspalt; föräldrar; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur föräldrar till barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) upplevde beskedet och den första tiden efter barnets födelse, samt hur de bemöttes av vårdpersonalen. Litteratursökningen genomfördes i Medline och totalt valdes 15 vetenskapliga artiklar ut till föreliggande studies resultat. LÄS MER