Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Lärares argument för användning av olika undervisningsmaterial i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Sellén; [2020]
  Nyckelord :matematik; lärares argument; undervisningsmaterial och läromedel.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks lärares argument för användning av olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares argument gjordes en datainsamling genom intervjuer av sju lärare. De olika läromedel som berördes var läroböcker, digitala verktyg och laborativt material. LÄS MER

 2. 2. Sång och inlärning : En effektstudie av tre inlärningsformat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Miriam Napadow; [2020]
  Nyckelord :Learning; retrieval-based learning; dual-coding theory; picture superiority effect; redundancy effect; sång; körsång.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra effektiviteten mellan tre inlärningsformat applicerat på sång: bildstöd, endast gehörsinlärning samt textstöd. I ett experiment fick deltagarna lära sig en sång, utföra en distraktionsuppgift och därefter återge sångtexten. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av det dagliga livet vid Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josef Habainy; Milica Miladinovic; [2020]
  Nyckelord :Crohns; Dagligt liv; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blir varje år ca 500 personer diagnosticerade med Crohns sjukdom och anledningen till varför man drabbas av denna sjukdom är ännu okänd. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och är vanligast förekommande i industrialiserade länder med västerländsk livsstil. LÄS MER

 4. 4. Bättre att fråga tio gånger än att gå vilse en? En tolkande forskningsstudie om att leda lärande inom elithandbollen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Christoffer Landin; [2020]
  Nyckelord :Leda lärande; individualism; kollektivism; kollektivt lärande; individanpassning; tränarskap; elithandboll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetslivet och idrottslivet har mängder av beröringspunkter där lärdomar kan utvinnas från varandra. Denna uppsats ämnar därför vara gränsöverskridande i sin karaktär och med hjälp av ett kvalitativt tillvägångsätt är forskningsstudiens syfte att tolka, förstå, analysera samt förmedla vilka tänkbara förutsättningar som kan påverka elittränares möjlighet att leda lärande samt hur ett kollektivcentrerat tankesätt respektive ett individcentrerat tankesätt kan påverka hur elittränare leder lärande. LÄS MER

 5. 5. En lära om social adekvans : En analys av hur begreppet social adekvans används i straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Jacobsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska straffsystemet kan på ett övergripande plan sägas bygga på tanken att man vill avhålla människor från vissa typer av beteenden som inte anses önskvärda i samhället. Genom att straffbelägga, eller kriminalisera, sådana beteenden försöker man påverka människors handlande i en mer önskvärd riktning. LÄS MER