Sökning: "lära sig gånger"

Visar resultat 11 - 15 av 91 uppsatser innehållade orden lära sig gånger.

 1. 11. "Hållbarhet är ju någonting som borde genomsyra allt vi gör" : Om kostchefers syn på implementeringen av olika hållbarhetsaspekter i kommunala måltidsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Sandberg; Daniella Simonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Kostchefer har, i sin roll som ansvariga för offentliga måltidsverksamheter, stor möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet på samhällsnivå. Arbetet för att uppnå hållbarhet inom måltidsverksamheter verkar vara komplext och dedikerade aktörer kan vara avgörande för om arbetet ska lyckas. LÄS MER

 2. 12. "Förskolan är som ett litet samhälle" : Om demokratisk samvaro i förskolan - barns möjligheter till delaktighet och inflytande En studie om sex pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Stålgren; Emma Nylund; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokratiuppdraget; Demokratisk samvaro; Förhållningssätt; Förskola; Inflytande; Kvalitativ metod; Självständighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att belysa pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Tidigare forskning inom området menar att barns delaktighet och inflytande begränsas i förskolans verksamhet på grund av olika faktorer som exempelvis tidsbrist, kompetens, pedagogers förhållningssätt, barngruppens storlek, organisation och miljö. LÄS MER

 3. 13. Syntaktisk struktur i svenskt teckenspråk hos hörande andraspråksinlärare : – En analys av ordföljd, bisatser och användning av verb

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Gärdenfors; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; L2-inlärare; syntaktisk struktur; ordföljdsutveckling; bisatsutveckling; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : I den här studien har den syntaktiska strukturen hos två grupper L2-inlärare med olika teckenspråkskunskaper undersökts. Deras resultat har jämförts med en kontrollgrupp döva förstamålstalare. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Parisa Rajabion; Nasra Yasin; [2017]
  Nyckelord :mastektomi; bröstcancer; upplevelse; identitet; kvinnlighet;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som ofta kräver farmakologiska behandlingar i kombination med operation för optimal återställning. En resektion av antingen en bit av bröstet eller borttagning av hela bröstet, så kallad mastektomi är vanligt. LÄS MER

 5. 15. Hur komplicerat är egentligen språket i matematikböcker? : - En läromedelsanalys om språklig komplexitet i tio matematikböcker för årskurs ett.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Göransson; Martina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :läromedelsanalys; kvantitativ innehållsanalys; språklig komplexitet; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera språkets komplexitet i tio matematikläroböcker, utgivna efter lgr11’s införande, ämnade för elever som går första terminen i årskurs ett. Metod för studien var en kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER