Sökning: "lära sig gånger"

Visar resultat 21 - 25 av 93 uppsatser innehållade orden lära sig gånger.

 1. 21. Critical literacy i de första skolåren : En litteraturstudie om hur ett critical literacy perspektiv i undervisningen kan möjliggöra för utvecklingen av elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Arvidsson; Beatrice Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar hur elevers läsförståelse kan utvecklas genom att arbeta utifrån ett critical literacy-perspektiv i relation till vetenskapliga teorier om lärande. Studien beskriver hur olika metoder och arbetssätt samt lärares förhållningssätt möjliggör elevers utveckling av textarbete med utgångspunkt i den sociokulturella teorin. LÄS MER

 2. 22. Språkliga fallgropar i läroböcker för matematik årskurs 3 : En kvantitativ studie om förekomsten av partikelverb och mångtydiga ord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maja Silvonsaari; [2017]
  Nyckelord :Matematik; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten i läroböcker för matematik årskurs 3. Myndigheten för skolutveckling (2008) har gett ut ett stödmaterial till dem som utformar prov och läromedel där de uppmärksammar delar i matematiken som kan orsaka bekymmer för både förstaspråkselever och elever med utländsk bakgrund. LÄS MER

 3. 23. Faktorer som är av betydelse vid telefonrådgivning : - växeln, hallå hallå

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniella Dascola; Sofia Franczak; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Säker vård; Telefonrådgivning; Telefonsjuksköterska.  ;

  Sammanfattning : Bakgrund  En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård. Vårdgivare ansvarar för att bedriva ett patientsäkert arbete och se till att vårdskador inte sker. En vårdskada kan uppkomma på grund av systematiska fel eller mänskligt felhandlande. LÄS MER

 4. 24. Fysisk träning på Militärhögskolan Karlberg : Kadetternas uppfattning om de fysiska aktivitetskrav som ställs på dem under utbildningen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Ridborn; [2017]
  Nyckelord :Träning; Fysisk aktivitet; Soldater; Militärer; Militärhögskolan Karlberg; gymnastik och idrottshögskolan; officerare; officersaspiranter; kadetter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska fysiska krav som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen grundkurs (GK) fysisk träning. Det var även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. LÄS MER

 5. 25. Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Krig; Helena Önsten; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Livet efter njurtransplantation; Patient; Terminal njursvikt; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. LÄS MER