Sökning: "lärande för alla sinnen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden lärande för alla sinnen.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. ”Ut och utforska och upplev!” : En kvalitativ studie om hur pedagoger inom I Ur och Skur-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elise Backlund; Anna Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; i ur och skur; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger inom ”I Ur och Skur”-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen. Till syftet hör två frågeställningar där avsikten är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring utomhusmiljön som ett didaktiskt redskap i undervisningen samt vilka aspekter som blir betydelsefulla vid undervisning utomhus. LÄS MER

 3. 3. Lekfull matematikundervisning i förskoleklass-lärarnas perspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Nina Säisä; [2020]
  Nyckelord :Matematik; lek; lekfull undervisning; material;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur eleverna får lära sig matematik på ett lekfullt sätt i förskoleklassen utifrån lärarnas perspektiv. Syftet konkretiseras genom frågeställningarna: Vilka metoder använder lärarna i sin undervisning? Vilket material används i undervisningen? Slutligen hur lärarna upplever de lekfulla undervisningssituationerna? Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med lärare som tidigare har arbetat eller arbetar i en förskoleklass inom samma kommun. LÄS MER

 4. 4. ”Hur gör jag världen mer begriplig för eleverna?” : En analys av diskussioner om estetiska lärprocesser i fritidshemmet i pedagogiska tidskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Edlund; Karin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; motivation; kreativitet; lärande och påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur samtalet om estetiska lärprocesser i fritidshemmet förs i pedagogiska tidskrifter. Tidskrifterna som studien utgår från är Tidningen grundskolan, Pedagogiska magasinet, Skolvärlden, Lärarnas tidning och Fritidspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Lärarstudenters uppfattningar om utomhuspedagogik - en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Svedjeby; Sanne Andersen; [2020]
  Nyckelord :Kunskap; Lärande; Lärarstudenters uppfattningar; Naturorienterande ämnen; Undevisning; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete grundar sig i vad lärarstudenter har för uppfattningar om utomhuspedagogikens inverkan på skolundervisningen och på elevers lärande i de naturorienterande ämnena. Urvalet i studien består av lärarstudenter, då vi anser att de flesta forskningarna om utomhuspedagogik utgår från ett lärarperspektiv. LÄS MER