Sökning: "lärande förr och nu"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden lärande förr och nu.

 1. 1. Gymnasieelevers skriftspråk i nationella prov i svenska 1999, 2007 och 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Ek; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; skriftspråkliga förändringar; internet; medieteknologiska förändringar; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Det har under många år funnits en diskurs i samhället om huruvida ungdomar skriver sämre nu än vad de gjorde förr i tiden. Det har även funnits en diskurs om ungdomars sätt att skriva har förändrats i och med ökade internetvanor och nya tekniska hjälpmedel som slagit igenom under de senaste 20 åren. LÄS MER

 2. 2. Kost i förskolan : Utifrån ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emmy Bergkvist; Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :kost i förskola; matsvinn; hållbar utveckling; samtal om kost;

  Sammanfattning : Inledning Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar utveckling kan bli ett lärande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Dockans möjligheter i förskolans undervisning : En kvalitativ intervjustudie om handdockan i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Malin Jarflod; Anette Lind; [2018]
  Nyckelord :Handdockor; förskola; pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppmärksamma handdockan och dess möjligheter som ett pedagogiskt redskap i förskolans undervisning. Tidigt fick vi uppfattningen om att handdockor mer frekvent användes förr jämfört med nu och med detta som bakgrund valde vi därför att fördjupa oss i ämnet och undersöka det närmare. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsarbete i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om innebörden av omsorg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ingela Hildingsson; Marianne Lindström; [2018]
  Nyckelord :Omsorg; Omsorgsetik; Trygghet; Lärande; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på omsorgens betydelse i förskolan och hur det beskrivs att den tar sig uttryck i förskollärares arbete ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Mer konkret kommer studien ägna sig åt att undersöka följande frågeställningar: Vad innebär omsorg för erfarna förskollärare? Hur har omsorgen förändrats över tid utifrån dessa förskollärares perspektiv? Metoden som användes för datainsamling är semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som har arbetat under många år i yrket. LÄS MER

 5. 5. ”Det finns ingen mening att veta om man inte förstår” : En analys av samhällskunskapsämnets kärna i det senmoderna samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Carolina Gagzis; Frida Giertz; [2017]
  Nyckelord :Samhällskunskapsämnet; moderna samhället; senmoderna samhället; kunskapssyn; didaktik; utbildningskonception; värdegrund; kritisk realism;

  Sammanfattning : Den samhällsutveckling som skett innebär ett skifte från en modern till en senmodern tid. Det senmoderna samhället präglas av globalisering, konsumtion och individualisering till skillnad från den moderna tidens mer kollektivistiska anda. LÄS MER