Sökning: "lärande i expert"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden lärande i expert.

 1. 1. Delaktighet, inflytande och makt i undervisningen : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i planerad undervisning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tindra Malm; Madeleine Mollin; [2024]
  Nyckelord :Democracy; Participation; Influence; Power relations; Preschool; Teaching; Demokrati; Delaktighet; Inflytande; Maktrelationer; Förskola; Undervisning;

  Sammanfattning : The study aims to find out how educators in preschool reason about how they give children the opportunity to participate and influence the planned teaching. Since the preschool's governing document touches on these concepts to a large extent, we want to investigate with our study how this is made possible in the preschool's organisations. LÄS MER

 2. 2. KAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ander; Olivia Åkerman; [2023-06-26]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; arbetsmiljö; från novis till expert; intentionen att stanna; nyutexaminerad sjuksköterska; personalomsättning; samverkan i team; verksamhetsförankrat examensarbete; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Optimalt lärande : Spelifiering och visualisering av entalsaritmetik för barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benjamin Sundvall; Oscar Wahllöf; Sebastian Olsson; Joakim Andersson; Simon Giselsson; Amanda Sandberg; Michelle Galin; Parisa Khedri; Ture Wramner; Ludvig Jealmo; [2023]
  Nyckelord :Optimalt lärande; Spelifiering; Visualisering;

  Sammanfattning : En viktig del av grundskolans utbildningsplan är att lära ut grunderna i matematik ochatt få elever att automatisera de fyra grundläggande räknesätten. Det finns en korrelationmellan inlärning av dessa kunskaper i tidig ålder och framgång i framtida matematiskutbildning. LÄS MER

 5. 5. Framtidens VVS-konsult : En utvecklad användning av BIM inom VVS-branschen genom en adaptering av Knowledge Management

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Zwahlen; Henrik Witt; [2023]
  Nyckelord :BIM; HVAC; Consultant; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Culture; Sustainability; BIM; VVS; Konsult; Kunskapshantering; Absorptionsförmåga; Organisationell kultur; Kunskap; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As a result of the need for the construction industry to become more and more efficient, this sets new requirements for an increased digitalization of the construction industry as a whole. As consultants are considered a crucial role in the early stages of construction projects, this requires a deeper understanding of the role of consultants in the early stages of construction projects and their further development. LÄS MER