Sökning: "lärande i praktiken roger säljö"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lärande i praktiken roger säljö.

 1. 1. Handledarens roll i praktiken : En studie kring genomförandet och påverkan av praktik perioden ur handledarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Johansson; Jens Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :handledning; pedagogisk utveckling; läromiljö; fysiska aspekter;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien syftar till att undersöka hur handledare upplever att de påverkas av att vara handledare. Detta görs genom att besvara tre frågeställningar; Vilka förutsättningar och hinder upplever handledarna när de skapar en läromiljö för praktikanterna? Hur ser handledaren på formandet av sitt eget lärande under praktiken? Hur ser medarbetaren att erfarenheter av att vara handledare påverkar och utvecklar yrkesrollen? För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört sju intervjuer med personer som är handledare inom vården. LÄS MER

 2. 2. Mellan integration och kulturell mångfald? : En kvalitativ studie av ett stadsdelsbibliotek i Uppsala

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofie Johansson; [2012]
  Nyckelord :Public libraries; Libraries and Immigrants; Cultural diversity; Social integration; Social learning; Qualitative research; Folkbibliotek – Sverige; Biblioteksservice för invandrare; Kulturell mångfald; Integration av invandrare; Pedagogik – teori; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Enligt IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest och Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest har folkbibliotek ett ansvar att främja kulturell mångfald. Samtidigt påvisar forskning att folkbibliotek kan fungera som en förlängd arm i den så kallade integrationsprocessen. LÄS MER

 3. 3. ”Det är nog mer ett tänk som man har” om att kunna se och använda sig av sociokulturell teori i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Kristoffer Emanuelsson; Joel Nyström; [2011-07-14]
  Nyckelord :peer tutoring; Teori i praktiken; sociokulturella perspektiv; Vygotskij; Bakhtin; dialogtutoring; legitimt perifert deltagande; legitimt perifert deltagande;

  Sammanfattning : säger, vad hon gör och vad hon skulle kunna göra kopplas till beskrivs utifrån sociokulturella perspektiv pålärande.Vi har genomfört icke deltagande observation i ett klassrum under tre dagar och en samtalsintervju medläraren. LÄS MER

 4. 4. Handens kunskap : en undersökning om händernas kreativa arbete i en lärprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Kristina Segerlund; [2011]
  Nyckelord :hantverk; pedagogik; personer med hörselskada; döva personer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar frågorna:Hur kan erfarenheter och lärande formuleras genom händernas kreativa arbete hos en grupp elever i ett hantverkspedagogiskt projekt? och Hur kan handens kunskap fungera som språkligt verktyg i en lärandesituation? Undersökningen tog plats i en workshop utformad kring handens kunskap och kreativitet. En grupp döva och hörselskadade elever fick arbeta kreativt med händerna med broderi och praktiskt arbete i ett försök att se hur erfarenheter och lärande formuleras i grupp och individuellt. LÄS MER

 5. 5. Det sociokulturella perspektivet

  C-uppsats,

  Författare :Joel André; Susanna Salmijärvi; [2009]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; Roger S;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kritisk granskning av Roger Säljös version av det sociokulturella perspektivet. Vi har undersöktde två böcker där Säljö presenterar sin bild av det sociokulturella perspektivet, Lärande i praktiken (000) ochLärande och kulturella redskap (005). LÄS MER