Sökning: "lärande läromiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden lärande läromiljö.

 1. 1. När min bild inte ser ut som din  : En studie kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Interkulturellt förhållningssätt; kultur; pedagogik; ömsesidig; interaktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och belysa tre lärares syn på interkulturellt perspektiv i skolan med fokus på bildämnet, samt ge en bredare inblick i deras erfarenheter om ämnet i fråga. Studiens frågeställningar handlar om hur de tillfrågade bildlärarna resonerar kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet och hur de anser att en inkluderande läromiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER

 3. 3. Stora barngrupper i förskolan : pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mari Utter; [2018]
  Nyckelord :preschool; the quality of preschool; pedagogue s approach; large children s groups; safety; förskola; kvalitén i förskola; pedagogernas förhållningsätt; stora barngrupper; tryggheten;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet med att tillgodose barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Elevernas motivation inom matematik : En systematisk litteraturstudie om hur elevernas matematiska prestation, motivation och sociala påverkan förhåller sig till varandra.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lizette Höijer; Sanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Motivation; matematik; prestation; social påverkan; prestationsmål; lärandemål; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur elevernas motivation, prestation och social påverkan förhåller sig till varandra inom ämnet matematik. Hur en elev utvecklar sin motivation och hur den påverkas är komplex. Motivationen påverkas av och påverkar många faktorer så som social påverkan och matematisk prestation. LÄS MER

 5. 5. Handledarens roll i praktiken : En studie kring genomförandet och påverkan av praktik perioden ur handledarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Johansson; Jens Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :handledning; pedagogisk utveckling; läromiljö; fysiska aspekter;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien syftar till att undersöka hur handledare upplever att de påverkas av att vara handledare. Detta görs genom att besvara tre frågeställningar; Vilka förutsättningar och hinder upplever handledarna när de skapar en läromiljö för praktikanterna? Hur ser handledaren på formandet av sitt eget lärande under praktiken? Hur ser medarbetaren att erfarenheter av att vara handledare påverkar och utvecklar yrkesrollen? För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört sju intervjuer med personer som är handledare inom vården. LÄS MER