Sökning: "lärande motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden lärande motorik.

 1. 1. Digitala skrivverktygens roll i skrivundervisningen : En litteraturstudie om hur digitala skrivverktyg påverkar skrivprocessen och motivationen för elever i svenskämnet F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Berg; Annie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digitala skrivverktyg; skrivprocess; motivation; årskurs F-3; skrivande.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är under ständig utveckling både i samhället och inom skolan. Därför är det viktigt att som blivande lärare vara medveten om vilka fördelar och nackdelar det bär med sig. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljön som undervisningsplats : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniella Sohlström; Surya Sundqvist; [2022]
  Nyckelord :utomhusmiljö; undervisning; lärande; utveckling; medforskande; motorik; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka förskollärares uppfattningar om utemiljön som undervisningsplats med fokus på barns lärarande och utveckling, vad utemiljön används till samt vilka utmaningar som finns. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare värderar och arbetar med motoriken i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filip Velin; Victor Kirstein; [2022]
  Nyckelord :Motorik; Elever; Pedagoger; Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi bildat oss en uppfattning om stora skillnader kring motoriken hos barn och ungdomar. Eftersom vår utbildning sker både teoretiskt och praktiskt har vi fått erfarenhet om hur området kan behandlas från teori till praktik genom bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 4. 4. Några speciallärares resonemang om stödinsatser gällande mellanstadieelever i skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Klåvus; Lotta Krieg; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare; särskilt stöd; ”The Not so Simple View of Writing”;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur några speciallärare tänker kring stödinsatser och främjande av skrivutveckling hos mellanstadieelever i skrivsvårigheter. Studiens frågeställningar är hur resonerar speciallärare kring skrivsvårigheter och dess yttringar, hur beskriver speciallärare att de arbetar med extra anpassningar för att främja god skrivundervisning och hur utformar speciallärare det särskilda stödet till elever i skrivsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns syn på utemiljön : Barns perspektiv på vuxnas närvaro i lek och utomhusmiljöns möjligheter till utveckling, lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Schüler; Kenny Larsen; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; preschool; children’s perspective; adult interaction; play; Utomhusmiljö; förskola; barns perspektiv; vuxennärvaro; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolebarns syn på sin utomhusmiljö i relation till vuxnas närvaro och miljöns möjligheter till utveckling, lek och lärande. Insamling av empirisk data grundade sig i två steg, fotografering av förskolegårdarna utförd av barnen själva och kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i bilderna och semistrukturerade frågor. LÄS MER