Sökning: "lärande och delaktighet i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden lärande och delaktighet i vården.

 1. 1. Patienters upplevelse av och preferenser för delaktighet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Florman; Hanna Willehadson; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Patientinflytande; Patientnavigering; Patientpreferens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården har enligt lag ansvar att främja patientens delaktighet och självbestämmande. Trots detta uppstår brist i kommunikationen mellan patient och personal och upplevelser om att patienter inte får vara delaktiga i sin vård skapas. LÄS MER

 2. 2. Samskapande som en väg till ökad delaktighet : En fallstudie och ett förbättringsarbete inom hemsjukvården där patienter, anhöriga och personal möts i Experience-Based Co-Design.

  Master-uppsats, Jönköping University/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Beatrice Nygren; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Experience-Based Co-Design; kvalitetsförbättring; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters ställning har stärkts genom Patientlagen som trädde i kraft första januari 2015 och betonar patientens delaktighet i vården. Trots detta är patientens ställning oförändrad eller till och med något försvagad efter lagens införande. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling inom vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christopher Hogbring; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur chefer och medarbetare i den offentliga vården ser på kompetensutveckling och lärandeprocesser och hur de arbetar med kompetensutveckling. I en kvalitativ studie intervjuades två chefer och två medarbetare på en större vårdinrättning. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och digitalt utanförskap hos äldre i Angered, Göteborgs stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Sundholm; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; digital delaktighet; äldre; internet; utanförskap;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras digital delaktighet och utanförskap hos äldre i Angered, Göteborg. 1,1 miljoner svenskar står idag utanför internet och den största anledningen till det är hög ålder. Sverige är, liksom många andra länder, i en utveckling mot ett digitalt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mirjam Törnberg; Clara Baldinger; [2018]
  Nyckelord :communication; experience; health care; interpreter; nurse; kommunikation; sjuksköterska; sjukvård; tolk; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett vårdande möte där sjuksköterskor möter patienter med ett annat språk uppstår ett kommunikationsproblem. I dessa lägen kan en auktoriserad tolk behövas. Behovet av auktoriserad tolk ökade i samband med att immigrationen växte och samhället blev flerspråkigt. LÄS MER