Sökning: "lärande och stora barngrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden lärande och stora barngrupper.

 1. 1. Inkludering – utmaningar och lösningar : En kvalitativ studie om förskollärares förståelse och beskrivningar av inkludering av alla barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Mander; Sara Lejon; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; delaktighet; förskollärare; arbetssätt; strategier; möjligheter; utmaningar; relationellt och kategoriskt perspektiv; hermeneutik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med inkludering av alla barn i förskolan. Forskningsfrågorna lyder: Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för förskollärare? och Vad berättar förskollärare om vilka förutsättningar och hinder de möter i arbetet med inkludering av alla barn? Forskningsresultatet framkom ur åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare från sex olika förskolor i Skåne. LÄS MER

 2. 2. ”I skapande så sker det någonting i oss allihop…” : en studie om pedagogers syn på estetiska lärprocesser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Sjöström; Linnea Forslund; [2021]
  Nyckelord :Den proximala utvecklingszonen; Sociokulturellt perspektiv; Förhållningssätt; Skapande; Utomhus;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan säger att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till skapande. Förskolan ska ge barnen en möjlighet till att utforska, reflektera och att beskriva sin omvärld med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. LÄS MER

 3. 3. "Vi delar in oss i mindre grupper" : En studie om förskollärares uppfattningar om lärmiljön och olika barngruppsstorlekar i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Hammarroth; Sara Hall; [2021]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; lärmiljö; fenomen; livsvärldar; upplevelse; fenomenologi; fenomenografisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar att de skapar gynnsamma och främjande miljöer utifrån olika storlekar på barngruppen. Vidare är syftet att ta reda på uppfattningarna från förskollärarna och ställa det mot tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Barns möte med berättande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares strategier för att stjöda barns berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tove Mattsson; Jaana Ström; [2021]
  Nyckelord :berättande; strategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare kan främja barns språkutveckling genom berättande. Vi genomförde 8 intervjuer med yrkesverksamma förskollärare som datainsamlingsmetod för studien. Resultatet visade att förskollärarens roll är betydelsefull för hur barnen utvecklar sitt berättande. LÄS MER

 5. 5. “Vi är barnens räddning, vem annars ska se och höra de här små barnen som vi faktiskt arbetar med?” : – Förskollärares uppfattningar och resonemang kring arbetet av barn i omsorgssvikt utifrån ett professionsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Nina Franzon; Emma Hjertstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskaperna om förskollärares uppfattningar, resonemang och agerande vid misstänkt eller uppmärksammad omsorgssvikt hos barn. Studien utgår från en kvalitativ insamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer som bidrog till att besvara våra frågeställningar, Hur identifierar förskollärare barn i omsorgssvikt i förskolan? Hur beskriver förskollärare att de agerar med barn som är i omsorgssvikt? Vilka svårigheter upplever förskolläraren i sin profession relaterat till barn som är i omsorgssvikt?   Det insamlade material har analyserats utifrån en tematisk analysmetod, där vi utifrån transkribering av intervjuerna funnit teman som vi i analysen använt som rubriker. LÄS MER