Sökning: "lärande och visualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden lärande och visualisering.

 1. 1. Vilka olika former av stöd kan gynna nyanländas lärande i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmad Yousef; [2020]
  Nyckelord :mathematics; newly arrived students; scaffolding; teaching; matematik; nyanlända elever; stöd; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka olika former av stöd och hjälpmedel som är tillgängliga för nyanlända studenter och kan användas som ett stöd i elevernas inlärningsprocesser för att förbättra deras resultat i matematik. För att undersöka vad tidigare forskning visar börjar jag från följande fråga i detta arbete: Vilka olika former av stöd kan gynna nyanlända studenters lärande i matematik? Frågan har fungerat som ett stöd och visat riktningen under arbetet. LÄS MER

 2. 2. Visualitet och multimodalt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Awla; [2020]
  Nyckelord :Multimodal lärande; visuella verktyg; Digitala hjälpmedel; visualisering; metakognition; multimodala synsättet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att metoderna multimodalitet, metakognition och visualitet skall användas för att observera hur ämnet bild kan förmedlas lättare bland lärare och elever. För att utföra en studie utifrån dessa metoder har material i form av forskningsartiklar, forskningsstudier och böcker använts. LÄS MER

 3. 3. How teachers integrate digital technology in geometry in high school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Doguhan Yuceakin; Paul Georgescu; [2020]
  Nyckelord :geometriförståelse; inlärningsfas; van Hiele; van Hiele-nivå;

  Sammanfattning : Skolverket (2013) skriver att läroplanen för gymnasieskolan ska överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda eleverna att arbeta och medverka i samhället. Då tekniken ständigt utvecklas, förändras samhället och skolan följer även med i förändringen. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i svenskundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sendi Zina; Kianfar Amanda; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; språkutveckling; svenskämnet; sociokulturella perspektivet; mediering; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka resurser, arbetsmetoder och material som mellanstadielärare nyttjar i svenskundervisningen för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv där allt lärande sker i interaktion med andra och omvärlden. LÄS MER

 5. 5. Understanding students' use of learning strategies through visualizations : A usability study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Norén; [2019]
  Nyckelord :Learning strategies; Self-regulated learning; Information Visualization; Learning Analytics; Teaching and learning support;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet genomgår en digitaliseringsprocess. I och med digitaliseringen har ett starkt intresse av att utforska olika typer av lärodata via olika läroplattformar utvecklats. För att analysera sådan data kan man ta hjälp av Learning Analytics (LA). LÄS MER