Sökning: "lärande organisationer - Vuxnas lärande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lärande organisationer - Vuxnas lärande.

 1. 1. Den viktiga dialogen : En studie om kommunikationens betydelse för lärande i en organisation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och vuxnas lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Annastina Juslin Petersen; [2015]
  Nyckelord :Communication; communication in organisations; learning in organisations; Kommunikation; kommunikation i organisation; arbetsplatslärande; lärande i organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att beskriva och analysera, samt bidra med ökad kunskap om, hur olika kommunikationsfaktorer inom en organisation kan främja lärande. Mer precist är syftet att studera hur chef och medarbetare uppfattar vilka faktorer som påverkar digital och verbal kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Ett berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Joanna Lundblad; [2013]
  Nyckelord :ideell organisation; informellt lärande; lärande; volontär;

  Sammanfattning : Ideella organisationer verkar utan kommersiella vinstintressen och är icke-offentliga. De spelar en viktig roll i vårt samhälle och får allt mer utrymme och uppmärksamhet. Som alla andra arbetsplatser utgör de ideella organisationerna en arena för arbetsplatslärande. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas lärande i förskolan : Lärprocesser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Caroline Ask; Jessica Selin; [2009]
  Nyckelord :lärprocesser; Kolb; lärande organisationer; kollektivt lärande; reflektion; lärsituationer; tyst kunskap; personal; lärande i arbetslivet;

  Sammanfattning : Denna studie beslyser de vuxnas lärande i förskoleverksamhet, där personalen hela tiden är inbegripna i ett lärande. Mycket lärande för personalen sker utifrån reflektion och dialog med kollegor... LÄS MER

 4. 4. Ett retoriskt flaggskepp? Lärande och värdegrundsarbete inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Sekund; [2009]
  Nyckelord :värdegrund; lärande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk litteraturstudie. Metodologiskt har den en abduktiv karaktär, och innefattar en genealogisk ansats gentemot begreppet värdegrund. Uppsatsens syfte är att undersöka om svårigheterna i att förankra värdegrundsarbete inom organisationer kan förklaras genom vuxnas lärande. LÄS MER