Sökning: "lärande perspektiv utvecklingsperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lärande perspektiv utvecklingsperspektiv.

 1. 1. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 3. 3. Barnsamtalet som pedagogiskt verktyg i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Eric Wangel; [2015]
  Nyckelord :utbyte; lärande och utveckling; relationsskapande; förståelse för barns perspektiv; fritidspedagogiska uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur barnsamtalet kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i fritidshem. Bakgrunden är upplevelsen av att barnsamtalet är alltför ostuderat som ett potentiellt kunskapsområde – i förhållande till den självklara plats den redan har i fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Nationella prov som vägledare i lärarens kompetensutveckling : Ett förebyggande arbete för särskilt stöd i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Fredrik Svensson; Kristina Klang; [2015]
  Nyckelord :Abilities; competencies; curricula; focusgroup; mathematics teaching; multimodality; national tests; preventive work; professional learning; social semiotic; special support Specialist teacher of mathematics; Fokusgrupp; förebyggande; förmågor; kollegialt lärande; kompetenser; matematikundervisning; multimodalitet; nationella prov; socialsemiotik; speciallärare; särskilt stöd; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och följa matematiklärares resonemang kring ämnesplanens förmågor, genom problematisering av nationella provuppgifter.   Matematikundervisningen både på grundskolan och gymnasiet har visat sig vara begränsad när det gäller målstyrning av undervisningen som bygger på medvetenhet och kunskap om förmågorna. LÄS MER

 5. 5. Samgående i facklig organisation : Utvecklingsprojekt som lärande verksamhet

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Eva Fredriksson; [2010]
  Nyckelord :Fackförening; ideell verksamhet; interaktiv forskning; lärande; sammanslagning; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. LÄS MER