Sökning: "lärande skola bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden lärande skola bedömning.

 1. 1. Betygens Funktion För Rättvis Bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Brian Bukur Landquist; Alice Schmitz; [2021]
  Nyckelord :Didactics; pedagogy; social science; school; education; grades; assessment; test; fair assessment; validity; reliability; curriculum; sweden; swedish school; teacher; Didaktik; pedagogik; samhällskunskap; skola; lärande; betyg; bedömning; prov; rättvis bedömning; validitet; reliabilitet; kunskapsprogression; skolverket; ämneslärare; lärare; målrelaterat system; kunskapsmätning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att belysa betygens funktion och rättvis bedömning i en svensk utbildningskontext. Översikten baseras på forskning som sammanställts från en systematisk informationssökningsprocess huvudsakligen förankrad i forskningsdatabasen Swepub.Tilläggsmaterial har sökts genom sekundärsökningar. LÄS MER

 2. 2. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 3. 3. ”Det vore ju bra om vi talade samma språk” : En kvalitativ intervjustudie om APL-handledarnas upplevelser om skolans kunskapskrav, hur kommunikationen fungerar mellan skola och arbetsplats och på vilka grunder yrkesläraren betygsätter eleven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marie Morén; [2020]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; APL; bedömning av yrkeskunskaper; elever på vård- och omsorgsprogrammet och sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar som handledarna har om skolans kunskapskrav, hur kommunikationen mellan skola och arbetsplats fungerar och på vilka grunder yrkesläraren betygsätter eleven. Som yrkeslärare är det många perspektiv att ta hänsyn till och arbetet med arbetsplatsförlagt lärande är komplext. LÄS MER

 4. 4. Mål- och resultatstyrning och ett lärande förhållningssätt : Elevers erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Norén; [2020]
  Nyckelord :bedömning; governmentality; New Public Management; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna praktiknära studie är att synliggöra diskurser och menings erbjudanden som framträder när elever beskriver sina erfarenheter av ett mål- och resultatstyrt arbetssätt och vilka förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem. Studien har genomförts vid ett gymnasium i norra Sverige där 30 elever från årskurs två vid studieförberedande program har deltagit i sex olika fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Skrivsvårigheter, skrivundervisning och specialpedagogiska insatser inom skrivning i årskurs 1-6

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Johansson; Linda Olofsson; Mikaela Thorén; [2020]
  Nyckelord :Assisterande teknik; bedömning; kartläggning; skrivprocessen; skrivsvårigheter; skrivundervisning; specialpedagogiska insatser; stöttning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Kravet på skrivförmåga har ökat och förändrats successivt under åren, både i skola och samhälle, med en risk för fler elever i skrivsvårigheter. Detta tillsammans med sviktande resultat i olika mätningar har i förlängningen gjort att skrivningen fått mer uppmärksamhet, där även bedömningsmaterial och tidiga insatser initierats. LÄS MER