Sökning: "lärande vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden lärande vuxen.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelser av att leva med cancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Stina Larsson; Tobias Lindbäck; [2021]
  Nyckelord :Ung vuxen; cancer; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom, men att drabbas som ung vuxen (18-35 år) är ovanligt varför detta område inte är särskilt beforskat. Denna ålder karaktäriseras av en sårbar övergångsfas i livet som präglas av relationer och identitetsutveckling. Syfte: Att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med cancer. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för barns lärande : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan sett utifrån ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linnéa Granath; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; play; learning; teaching; sociocultural perspective.; Förskola; förskollärare; lek; lärande; undervisning; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka förskollärarnas uppfattning och användande av lek i relation till lärande i förskolans verksamhet. Studien ska belysa och handla om att studera lekens betydelse för barns lärande, utifrån några förskollärares perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av lärares bemötanden : En kvalitativ studie hur lärares bemötande påverkar identitetsformationen hos elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Manja Cizmic; [2021]
  Nyckelord :ADHD; bemötande; identitet; identitetsbild; kunskapsinhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cizmic, Manja (2020). Konsekvenser av lärares bemötanden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 5. 5. "Öppenhet och förståelse för varandra och att ha roligt. Det är viktigast." : en kvalitativ undersökning om förskolans arbete med kollegialt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Heléne Eriksson; [2020]
  Nyckelord :kollegialt lärande; arbetslag; förskollärare; motivation; lärande; förskola;

  Sammanfattning : I en förskoleverksamhet verkar idag olika yrkeskategorier för att skapa de rätta förutsättningarna för att våra barn ska utveckla sitt intresse till ett livslångt lärande. Ett av Skolverkets främsta verktyg för att utveckla- och kvalitetssäkra utbildningen inom förskolans verksamhet går genom ett kollegialt lärande. LÄS MER