Sökning: "lärandegemenskaper"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet lärandegemenskaper.

 1. 1. Att främja klassrumsdialog om matematik och inkludera lågpresterande elever : En intervjustudie om lärares strategier och motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Staffan Guinane; Hayat Karimi; [2022]
  Nyckelord :klassrumsdialog; sociomatematiska normer; inkludering; lågpresterande elever;

  Sammanfattning : Kursplanen i matematik (Skolverket 2019) fastställer att eleverna genom undervisning i ämnet ska utveckla förmågan att argumentera logiskt, föra matematiska resonemang och kommunicera matematik. Inom matematikundervisning ger klassrumsdialog eleverna möjlighet att träna kommunikativa förmågor i matematik. LÄS MER

 2. 2. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 3. 3. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte: Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång. Teori: Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. ATT FÅNGA KOLLEGIALT LÄRANDE I VUX-ENUTBILDNINGENS PRAKTIK - aktionsforskning för professionella lärandegemen-skaper

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fredrik Dahl; [2018-08-25]
  Nyckelord :vuxenutbildning; aktionsforskning; inquiry; kollegialt lärande; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; flerstämmighet; mixed method; innehållsanalys; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med förbättrad förståelse om kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete i vuxenutbildningens praktik på gymnasial nivå, ett forskningsområde som utgör obruten mark. Intresset riktas mot professionella lärandegemenskaper (pro-fessional learning community, PLC). LÄS MER