Sökning: "lärandemål"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet lärandemål.

 1. 1. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Vad formar en pastor? : En intervjustudie av fem nyblivna pastorer inom Equmeniakyrkan om sin pastorsutbildning på Teologiska Högskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emanuel Bratt; [2023]
  Nyckelord :Theological Education; Ministerial Education and Training; Uniting Church in Sweden; Stockholm School of Theology; Holistic formation; Athens-Berlin; Professional Education and Training; Teologisk utbildning; Pastorsutbildning; Equmeniakyrkan; Teologiska Högskolan Stockholm; Holistisk formation; Aten-Berlin; Prästutbildning; Professionsutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker pastorsutbildning och formation genom att intervjua fem nyblivna pastorer inom Equmeniakyrkan om deras upplevelse av vad pastorsutbildningen på THS bidragit till för att formas och förberedas som pastorer. Studien som är kvalitativ och abduktiv relaterar teoretiskt till Benjamin Blooms kognitiva, affektiva och psykomotoriska lärandedomäner som översätts till pastoral kontext för jämförelse av vad utbildningen bidragit till, samt till David Kelseys Aten-Berlin-begrepp för att jämföra pastorernas utbildningsideal med pastorsutbildningens utbildningsform. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur lågstadielärare anser att lärarutbildningen har bidragit till digital kompetens för att kunna använda det i matematikundervisningen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Edmark; Sofie Petri; [2023]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; teacher education; mathematics teaching; DigCompEdu; Digital kompetens; digitala verktyg; lärarutbildningen; matematikundervisning; DigCompEdu;

  Sammanfattning : As society constantly develops and becomes increasingly digitized, the demands on digital competence also increase. This also applies to schools, where teachers play a central role in integrating digital learning resources into teaching. LÄS MER

 4. 4. Kunskapen mellan raderna : En studie om intersektionella perspektiv i undervisningen på svenska journalistutbildningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Louise Wibergh Lenti; Vera Viksten; [2023]
  Nyckelord :Etnicitet; funktionalitet; genus; intersektionalitet; journalistutbildning; klass; religion; sexualitet;

  Sammanfattning : Medierna och dess aktörer, däribland journalister, besitter en enorm makt då de bidrar till skapandet av vårt samhälles diskurser, normer och världsuppfattningar. Men vilka är det som förväntas ingå i dessa världsuppfattningar? Vilka är det journaliststudenter får lära sig att skriva till, om och på vilket sätt? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska journalistutbildningar inkorporerar intersektionella perspektiv i sin utbildning, något som internationell forskning har efterfrågat. LÄS MER

 5. 5. Estetikens roll i naturvetenskapligundervisning ur ett F-3 perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Pia Mellqvis; Mattias Nilsson; [2023]
  Nyckelord :estetik; estetiska omdömen; estetiska uttryck; förundran; lågstadiet; lärande; motivation; naturvetenskap; observationsförmåga;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är skriven med avsikt att besvara frågan om vilken roll estetik kan ha för elevers lärande inom naturvetenskaplig undervisning ur ett F-3 perspektiv. För att ge svar på frågeställningen valdes totalt 11 vetenskapliga artiklar ut. Datainsamlingen gjordes via databaserna ERIC, ERC, SwePub samt genom sekundärsökning. LÄS MER