Sökning: "lärandemetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lärandemetoder.

 1. 1. Motivera elever till ökad kommunikation i engelska som andraspråk : Vad är framgångsrikt i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margaretha Granath; Therese Nyholm; [2021]
  Nyckelord :English; Willingness to communicate; Classroom communication; Second Language Learning; Teaching methods; Anxiety; “Engelska på fritiden och Engelska i skolan”; Speech communication och Student motivation.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över hur lärare kan motivera sina elever att hitta viljan attprata engelska i klassrummet med hjälp av sina engelsklärare. Syftet med denna studie är attta reda på vad forskningen säger om vilka metoder som är framgångsrika att använda iklassrummet, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: “Hur motiverar engelskläraresina elever att hitta viljan att prata engelska i klassrummet? samt “Vad är framgångsrikt attanvända i klassrummet? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har visystematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Design of Furniture for the Informal Learning Environments : Development of an inclusive furniture for Next Education in collaboration with Kinnarps AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Informal learning; Inclusive education; Sustainability; Industrial Design Engineering; Product development; Furniture design; Human-centered design; Lärmiljö; Informellt lärande; Inkludering; Hållbarhet; Teknisk Design; Produktutveckling; Möbeldesign; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The learning environment is one of our most important workplaces. It is mainly a workplace for students, but also teachers and other staff. It is the environment that these people are surrounded by every day, which makes the physical environment and physical products really important. LÄS MER

 3. 3. Spelbaseratlärande i undervisningen. : Enkvalitativ studie om studenters syn på spelbaserat lärande i undervisningen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Robin Nylander; [2019]
  Nyckelord :Game based learning; Student; Vision; Teaching.; Spelbaserat lärande; Student; Syn; Undervisning;

  Sammanfattning : Spelbaserat lärande är ett exempel på ett område som intresset har ökatför under 2010-talet och forskning har påvisat positiva effekter medspelbaserat lärande. Pellas, et al. LÄS MER

 4. 4. Improviserad förberedelse : Fotbollstränares användning av lärandemetoder

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Markström; [2018]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med detta arbete är att samla information genom intervjuer om hur lärandemetoder används, samt om och i så fall hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet och syftet med träningsaktiviteten. Detta för att ta reda på hur fotbollstränare vet vad de ska göra i olika situationer och hur de förhåller sig till olika situationer i träning. LÄS MER

 5. 5. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER