Sökning: "lärandemiljö i klinisk utbildning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lärandemiljö i klinisk utbildning.

 1. 1. Hur upplever läkarstudenter sin tilltro till sin förmåga att lära sig kliniska färdigheter under VFU?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cecilia Lai; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: tilltron till sin förmåga är essentiell för lärande och prestation. Denna tilltro påverkas av fyra faktorer som etablerades av Albert Bandura; mastery experience, vicarious learning, social persuasion och physiological arousal. En högre tilltro till sin förmåga kan leda till en bättre prestation i läkarstudenters utbildning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters uppfattningar om handledning under verksamhetsförlagd utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Ankarborg; [2010]
  Nyckelord :tutoring; student; nursing; clinical education; handledning; student; omvårdnad; klinisk utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vilka faktorer som ingår i god handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).Data samlades in via nio intervjuer och tre skriftliga svar, med hjälp av en intervjuguide, från sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Lärande i verksamhetsförlagd utbildning : Sjuksköterskors upplevelser av lärande under Specialistutbildning inom Anestesisjukvård

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Kerstin Bucht; [2008]
  Nyckelord :Clinical education; student experiences; nurse anesthesia; learning environment; professional socialization; socio-cultural perspective.; Klinisk utbildning; studenters upplevelser; anestesisjuksköterska; lärandemiljö; yrkesmässig socialisering; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap om hur sjuksköterskor under specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård upplever förväntningar, möjligheter och hinder för lärande under deras verksamhetsförlagda utbildning. I bakgrunden finns beskrivet specialistutbildningens uppläggning och mål. LÄS MER