Sökning: "lärandeprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet lärandeprocesser.

 1. 1. Being close to a cow : experiences of learning and farming among students at an agricultural program

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Säfström; [2019]
  Nyckelord :learning; bodily experience; closeness; farming; students; non-humans;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore learning in farming environments from a perspective of bodily experience. The aim is to create understanding about the role of bodily experience in learning the craft of farming. LÄS MER

 2. 2. ”Den allra bästa lässtunden är när vi sitter ute i vår skog och läser” : En intervjustudie om hur tre pedagoger beskriver sitt arbete med högläsning och dess roll för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; språkutveckling; pedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur tre pedagoger talar om högläsning samt dess roll för barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om några olika sätt att arbeta med högläsning med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet, samt hur högläsning kan bidra till de yngre barnens språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Relationskompetens En kvalitativ studie om hållbar lärandemiljö och ledarskap inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Virgil Ibis; [2019]
  Nyckelord :Relation;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar klassrummet som en arena för elevers lärande. I uppsatsen presenteras begreppet hållbar lärandemiljö som innebär klassrumsklimat där lärare arbetar med ett längre tidsperspektiv i åtanke dvs hur ett gott klassrumsklimat kan upprätthållas. LÄS MER

 4. 4. Kampkonst i skolan : En systematisk litteraturstudie om vilket lärandeinnehåll och vilka hälsoaspekter som kampkonst kan innefatta för idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johannes Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Kampkonst; pedagogik; lärandeinnehåll; lärandeprocesser; hälsa;

  Sammanfattning : Intresset för kampkonst influerade aktiviteter har ökat hos svenska skolungdomar. Dock visar forskning att en stor andel lärare i ämnet idrott & hälsa saknar kunskap om kampkonst, vilket har medfört att få känner sig bekväma att undervisa om det. LÄS MER

 5. 5. Inkludering till varje pris? : Integrering av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och elevens assistent i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Bylander; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; integrering; särskilt stöd; och studiero.;

  Sammanfattning : Inkludering är ett omdiskuterat ämne i dagens skola och det diskuteras på flera nivåer. Dock har det visat sig vara oklart vad man egentligen menar med begreppet och det blir då lätt att man talar förbi varandra. LÄS MER