Sökning: "lärandeteorier i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden lärandeteorier i skolan.

 1. 1. Att stimulera till läs- och skrivutveckling. En granskning av metoderna ASL och Kiwi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Morina; Isabel Nigård; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Lärandeteorier; Reading; Writing; Läs- och skrivutveckling; Att skriva sig till läsning - ASL; Kiwimetoden; Computer;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa undersökning är att undersöka två olika metoder, Kiwimetoden och Att skriva sig till läsning (ASL). Vi valde även att undersöka hur lärare kan arbeta med digitala verktyg inom metoderna. För att genomföra detta fick vi hjälp av två skolor, där en skola arbetar med ASL och en arbetar med Kiwimetoden. LÄS MER

 2. 2. Making ATLAS Data from CERN Accessible to the General Public : The Development and Evaluation of a Learning Resource in Experimental Particle Physics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Svea Ekelin; Louise Hagesjö; [2017]
  Nyckelord :CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogy; Variation Theory; Cognitive Load Theory; Experimental Particle Physics; Histogram Analyzer; Learning Resource; Curiosity; General Public; Website; CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogi; Variationsteori; Kognitiv Belastningsteori; Experimentell Partikelfysik; Histogramanalys; Laromedel; Nyfikenhet; Allmanheten; Webbsida;

  Sammanfattning : In 2016, the ATLAS experiment at CERN released data from 100 trillion proton-proton collisions to the general public. In connection to this release the ATLAS Outreach group has developed several tools for visualizing and analyzing the data, one of which is a Histogram analyzer. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer : Rektorers och lärares beskrivningar av pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer i skolan.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ewa Mölleryd; [2016]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; indirekt pedagogiskt ledarskap; direkt pedagogiskt ledarskap; Scaffolding; stödstruktur; rektor; lärare; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa begreppet pedagogiskt ledarskap utifrån rektorers och lärares beskrivningar samt att bidra med kunskap om vilka stödstrukturer som används i utövandet av pedagogiskt ledarskap. I studien har lärandeteorier utifrån Vygotskijs (1999) teori om den proximala utvecklingszonen (ZPD) och Bruners begrepp Scaffolding (stödstrukturer) sammanförts med beskrivningar av hur pedagogiskt ledarskap utövas. LÄS MER

 4. 4. Elevernas uppfattning om teknikämnets användbarhet : Exempel på högstadieelevers syn på teknikämnets relevans för deras vardagsliv

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Basil Amange; [2016]
  Nyckelord :Secondary pupils; technology; sbject technology; relevance; artifact; everyday life; society; Lgr.11.; Högstadieelever; teknik; ämnet teknik; relevans; artefakt; vardagsliv; samhälle; Lgr. 11.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med det här examensarbetet är att undersöka hur högstadieelever uppfattar teknikämnets användbarhet. Utgångspunkten är vad Skolinspektionen (2014) påpekade i sin granskning av ämnet teknik när det gäller att erbjuda teknikundervisning som grundskoleelever upplever som relevant. LÄS MER

 5. 5. När elever med autismspektrumtillstånd möter NO i skolan : Lärares uppfattningar av pedagogiska strategier som underlättar förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sara Brengesjö; [2016]
  Nyckelord :Undervisning i naturorienterande ämnen; Autism; Specialundervisning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hinder, möjligheter och framgångsrika pedagogiska strategier som, enligt lärare, kan finnas i lärandesituationen då elever med autismspektrumtillstånd, AST möter naturorienterat ämnesinnehåll, NO. Sex intervjuer gjordes med lärare med erfarenhet av att undervisa elever med AST i NO. LÄS MER