Sökning: "lärandeteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet lärandeteorier.

 1. 1. Antingen så gör man rätt eller så lär man sig : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare arbetar med metakognitiva förmågor i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marika Kolmodin Berg; Jessica Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :metakognition; metakognitiv förmåga; allmändidaktik; grundskola; lärande; lärandeteorier; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av läsflyt i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Passoja; Karolin Oldén; [2021]
  Nyckelord :automatiserad läsning; grundskola; läsflyt; läsinlärning; prosodi;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftet att undersöka och belysa hur elevers läsflyt kan utvecklas och hur lärare i den dagliga undervisningen kan arbeta inom området. Läsflyt innefattar två huvudkomponenter, vilka utgörs av automaticitet (automatiserad läsning) och prosodi (intonation och rytm). LÄS MER

 4. 4. Stödjande metoder för elever med koncentrationssvårigheter : - Arbetssätt som främjar läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Emelie Mattsson; Chatrin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; anpassningar; undervisning; läsutveckling; skrivutveckling; lärandeteorier; sociokulturell teori; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa lärares, speciallärares och specialpedagogers stödjande metoder och arbetssätt för elever med koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är ett svårdefinierat begrepp då svårigheterna kan vara primära, situationsbundna eller sekundära. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisas engelsk grammatik i Sverige? : En intervjustudie om undervisningsstrategier i engelsk grammatikundervisning i den svenska grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise de Flon; [2021]
  Nyckelord :grammar teaching; English as a foreign language; teaching strategies; learning theories; the Swedish language; grammatikundervisning; engelska som främmande språk; undervisningsstrategier; lärandeteorier; svenska språket;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen i engelskämnet i den svenska grundskolans årskurs 4–6 har uppmärksammats som ett område där det finns ett behov av vidare forskning. Denna studie ska därför försöka öka kunskapen kring vilka undervisningsstrategier och lärandeteorier som några engelsklärare tar ställning till i sin undervisning. LÄS MER