Sökning: "lärandeverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet lärandeverktyg.

 1. 1. Filmpedagogik i religionskunskapsämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edgar Anders Bisse Ahrent; Jakob Nils Erik Tomelius; [2021]
  Nyckelord :Film; Filmpedagogik; Religionsämnet; Klassrumsundervisning; Etik; Moral; Lärandeverktyg; Livsfrågor; Religionskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt med syftet att redovisa och utforska filmens plats i undervisningen på en gymnasienivå, med särskild fokus på hur film kan användas för att gestalta livsfrågor. Underlaget till den här kunskapsöversikten har samlats in genom sökningar på sökmotorerna Educational Research Complete, Educational Resources Information Center via EBSCO samt SwePub, resultaten av sökningarna på dessa sökmotorerna utgör majoriteten av våran kunskapsinsamling, våran handledare hänvisade oss även till litteratur inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Lärande och undervisning med surfplattan i fokus : En studie om barns och förskollärares digitala färdigheter och kompetensbehov i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marina Hellberg; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskola; surfplatta; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har en kvalitativ ansats och tar som utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera förskollärares erfarenheter av att använda digitala verktyg, med särskilt fokus på surfplattan i undervisningen, samt deras syn på och arbete med barns lärande och digitala kompetenser i förskolans pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som lärandeverktyg i förskolans undervisning : En studie med anledning av ett förtydligat läroplansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hallqvist-Lembke; Veronika Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärandeverktyg; undervisning; förskollärare; förskola; multimodalt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser förskollärarna att det utökade uppdraget kan innebära? Metoden som användes för undersökningen var semi-strukturerade intervjuer av verksamma förskollärare med särskild kunskap om och intresse för digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Lärande och social interaktion : Familjehemsföräldrars upplevelser av Letterbox Club

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofia Lager Millton; [2018]
  Nyckelord :Lärande; social interaktion; familjehemsvård; barn och unga; socialtjänst;

  Sammanfattning : Learning and social interaction, - Foster parents experiences of the Letterbox Club This paper focuses on education and learning for children in foster care, more specifically on the intervention Letterbox Club. The overall purpose of the study is to investigate how foster parents experience and describe how Letterbox Club influences the children’s learning, and the interaction between the children and the foster parents. LÄS MER

 5. 5. Lärande i VR Återkallning av information från en virtuell miljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jessica S. Karlsson; Leo Norre Möller; [2017-09-29]
  Nyckelord :kontextberoende minne; presence; immersion; VR; VE; virtuell miljö; Lärande; kontext; Learning; context; context-dependent memory; presence; immersion; virtual environment;

  Sammanfattning : Virtual Reality, or VR, is an emerging technology that offers a platform for thedevelopment of new, more efficient educational tools. While the technology holdsmany promises, there is reason to suspect that the impact on cognitive processes maybe problematic. LÄS MER